GDPR

Prohlášení o ochraně údajů v souladu s GDPR na www.horecaadvert.com

Společnost RIVIERA BRANDS, s. r. o. , se sídlem: Devínska cesta 2, Bratislava 841 04, IČ: 35 962 976, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, v Oddíle: Sro, ve vložce č. 38178 / B (dále jen „prevádzkovateľ“) jako provozovatel, provozovatel stránek http://horecaadvert.com a poskytovatel svých služeb, garantuje bezpečnost a ochranu svěřených osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) a se zákonem č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších změn.

Za účelem informování klientů a uživatelů (dále jednotlivě i „dotčená osoba“) o způsobech zpracování jejich osobních údajů provozovatel vydává toto prohlášení o ochraně osobních údajů (dále jen „prohlášení“). Dotčená osoba je povinna seznámit se s tímto prohlášením, přičemž provozovatel na požádání vydá dotčené osobě kopii tohoto prohlášení před poskytnutím služeb nebo kdykoliv během poskytování služeb.

Všechny pojmy a označení uvedená v tomto prohlášení mají význam totožný s významem, který jim přikládají všeobecné obchodní podmínky provozovatele (dále jen „VOP“), dostupné na adrese [BUDE DOPLNĚNO]. Toto Prohlášení je součástí VOP.

1.1 Uživatel (dotčená osoba ve smyslu GDPR) dobrovolně a prokazatelným způsobem poskytuje provozovateli osobní údaje v souladu s GDPR a se zákonem č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších změn. Provozovatel je provozovatelem ve smyslu článku 4, odst. 7 GDPR.

1.2 ZVEŘEJNĚNÍ  Obsah inzerátu, rozsah poskytnutých informací a dobu zveřejnění inzerátu určuje klient. Zveřejnění inzerátu na internetovém portálu provádí klient. Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že při zveřejnění inzerátu jím osobně poskytnuté (v inzerci jím publikované a zveřejněné) údaje, včetně osobních údajů, mohou být v souvislosti s využíváním služeb internetového portálu zpřístupněny třetím osobám.

1.3 KATEGORIE DAT – PRÁVNICKÉ OSOBY V souvislosti s poskytováním služeb klientovi, který je právnickou osobou, provozovatel zpracovává zejména následující údaje:

1.3.1 INFORMACE ZVEŘEJNĚNÉ V INZERCI PUBLIKOVANÉ KLIENTEM, které klient poskytuje za účelem publikace poptávky nebo nabídky ve vybraných inzertních kategoriích na internetovém portálu: obchodní název a právní forma, sídlo, jméno a příjmení kontaktní osoby, telefonní a faxové číslo, elektronická a internetová adresa, pracovní/funkční zařazení kontaktní osoby a jakékoli další údaje uvedené klientem v inzerátu, a

1.3.2 INFORMACE NEZVEŘEJŇOVANÉ V INZERCI PUBLIKOVANÉ KLIENTEM a NEPOSKYTOVANÉ TŘETÍM OSOBÁM ZE STRANY PROVOZOVATELE, které klient poskytl provozovateli za účelem registrace, komunikace a fakturace: IČO, DIČ, IČ DPH.

1.4 KATEGORIE ÚDAJŮ – FYZICKÉ OSOBY V souvislosti s použitím kontaktního formuláře na internetovém portálu provozovatel zpracovává osobní údaje uživatele v rozsahu: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa. V souvislosti s poskytováním služeb klientovi, který je fyzickou osobou, provozovatel shromažďuje a zpracovává osobní údaje klienta:

1.4.1 INFORMACE ZVEŘEJNĚNÉ V INZERCI PUBLIKOVANÉ KLIENTEM, které klient poskytuje za účelem publikace poptávky nebo nabídky ve vybraných inzertních kategoriích na internetovém portálu: jméno, příjmení, obchodní jméno, sídlo, telefonní a faxové číslo, elektronická a internetová adresa a jakékoli další údaje uvedené klientem v inzerátu, a

1.4.2 INFORMACE NEZVEŘEJŇOVANÉ V INZERCI PUBLIKOVANÉ KLIENTEM a NEPOSKYTOVANÉ TŘETÍM OSOBÁM ZE STRANY PROVOZOVATELE, které klient poskytl provozovateli za účelem registrace, komunikace a fakturace: IČO, DIČ, IČ DPH.

1.5 ÚČEL Provozovatel poskytnuté osobní údaje zpracovává zejména pro účely plnění smluv uzavřených mezi provozovatelem a klientem na základě VOP, za účelem řádného poskytování a využívání služeb na internetovém portálu a uplatňování nároků provozovatele vůči klientům. Pokud klient zakoupil od provozovatele službu a zároveň neodmítl kontaktování pro účely přímého marketingu, je provozovatel oprávněn oslovit klienta e-mailem nebo telefonicky s další nabídkou, nejdéle po dobu 5 let od posledního poskytnutí služby nebo do obdržení žádosti klienta o nekontaktování, podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve. Účelem zpracování osobních údajů uživatele, který využil kontaktní formulář na internetovém portálu, je zpětné kontaktování uživatele a vyřízení příslušné poptávky.

1.6 Provozovatel nepožaduje ani nezpracovává zvláštní kategorie osobních údajů podle článku 9 GDPR nebo osobní údaje týkající se uznání viny za trestné činy či přestupky podle článku 10 GDPR. Klient nesmí v inzerátu uvádět takové údaje ani obecný identifikátor fyzické osoby (rodné číslo, případně zahraniční ekvivalent).

1.7 PRÁVNÍ ZÁKLAD Právním základem zpracování osobních údajů v souladu s VOP je nezbytnost pro plnění smluv uzavřených s klientem a pro přípravu na uzavření smluvních vztahů, jejichž stranou je uživatel jako dotčená osoba, a oprávněný zájem provozovatele. Právním základem zpracování údajů může být i zvláštní souhlas dotčené osoby.

1.8 NEZBYTNOST A OPRÁVNĚNÝ ZÁJEM Provozovatel zpracovává osobní údaje bez souhlasu uživatele tehdy, pokud zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy, v níž vystupuje uživatel jako jedna ze smluvních stran, v předsmluvních vztazích s uživatelem nebo při jednání o změně smlouvy, které se uskutečňují na žádost uživatele; poskytnutí a zpracovávání těchto údajů je nezbytné k dosažení účelu a na jejich zpracování má provozovatel právní nárok. Provozovatel zpracovává osobní údaje bez souhlasu uživatele na základě oprávněného zájmu zejména pro účely (i) uplatňování nároků vůči klientům, přičemž zpracovávání těchto údajů je nezbytné k dosažení účelu a na jejich zpracování má provozovatel právní nárok, (ii) přímého marketingu (bez právního nároku provozovatele), a (iii) zpětného kontaktování uživatele, který využil kontaktní formulář na Internetovém portálu. Oprávněným zájmem provozovatele může být zejména zájem na uplatňování nároků vůči klientovi, zájem na nabízení dalších služeb formou přímého marketingu a zájem na vyřízení příslušné poptávky uživatele.

1.9 Uživatel – fyzická osoba při poskytování svých osobních údajů prohlašuje, že všechny poskytnuté údaje jsou pravdivé. Za nepravdivost osobních údajů, které uživatel poskytl, odpovídá uživatel, přičemž o jakékoliv změně svých osobních údajů svěřených provozovateli je povinen provozovatele informovat.

1.10 Rozsah zpracovávaných osobních údajů je určen v bodě 1.1 a 1.2 tohoto prohlášení výše. Pokud uživatel není fyzickou osobou, jejíž údaje jsou zpracovávány (dotčenou osobou), je povinen před poskytnutím těchto údajů zajistit své oprávnění k jejich poskytování.

1.11 Osobní údaje klientů uvedené v bodě 1.3.1 a 1.4.1 tohoto prohlášení budou zpřístupněny jiným uživatelem internetového portálu včetně hostů (externích uživatelů). Klienti berou uvedené na vědomí, prohlašují, že jsou oprávněni provozovateli tyto údaje na uvedený účel poskytnout a souhlasí se zpřístupněním poskytnutých osobních údajů třetím osobám uvedeným způsobem.

1.12 Uživatel internetového portálu bere na vědomí a souhlasí s tím, že jím osobně poskytnuté (v inzerci publikované) osobní údaje mohou být v souvislosti s využíváním internetového portálu zpřístupněny uživatelem internetového portálu jako příjemcem – třetím stranám ve smyslu GDPR. Zveřejnění osobních údajů bude provedeno na internetovém portálu formou reklamy nebo inzerce.

1.13 DOBA ZPRACOVÁNÍ Provozovatel zpracovává osobní údaje poskytnuté klientem minimálně po dobu využívání služeb internetového portálu, nejdéle po dobu 5 let od posledního nákupu služeb realizovaného klientem. V souvislosti s použitím kontaktního formuláře na internetovém portálu provozovatel zpracovává osobní údaje uživatele pouze po dobu nezbytnou k odpovídání na poptávku. Po skončení účelu zpracování osobních údajů budou osobní údaje uživatele vymazány. Po skončení účelu zpracování budou osobní údaje zpracovávané výhradně pro účely statistiky, přičemž osobní údaje budou anonymizovány a kterékoli údaje identifikující konkrétní dotčené osoby budou zlikvidovány, jakmile se stanou nepotřebnými.

1.14 PŘENOS ÚDAJŮ Osobní údaje dotčené osoby mohou být poskytnuty třetím osobám a orgánům veřejné moci v nezbytném rozsahu, pokud to vyžaduje plnění smlouvy uzavřené mezi dotčenou osobou a provozovatelem, nebo obecně závazný právní předpis; také mohou být přeneseny zejména oprávněným zprostředkovatelem jednajícím jménem provozovatele, zejména ale ne výlučně obchodním zástupcem, technickým, odborným a účetním poradcem, kteří jsou vázáni stejnými podmínkami ochrany osobních údajů jako na základě tohoto prohlášení a VOP. Osobní údaje dotčených osob nebudou přenášeny do třetích zemí (mimo EU).

1.15 POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ Uživatel má jako dotčená osoba v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů následující práva; stejná práva má jiná dotčená osoba, která není uživatelem:

1.15.1 Uživatel má právo na základě písemné žádosti od provozovatele vyžadovat:

a) potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o uživateli zpracovávané, přístup ke svým osobním údajům a informacím o nich, jakož i opravu těchto údajů bez zbytečného odkladu,

b) výpis svých osobních údajů ve strukturované a strojově čitelné podobě a jejich přenesení jinému provozovateli, pokud je to technicky možné a není to v rozporu s obecně závaznými právními předpisy,

c) omezení zpracování svých osobních údajů, zejména pokud jsou nesprávné nebo byly zpracovány nezákonně, a uživatel požádá o omezení zpracovávání,

d) vymazání svých osobních údajů, zejména pokud pominul účel jejich zpracování nebo byly zpracovávány nezákonně, případně pokud to vyžaduje splnění jiných zákonných povinností, pokud provozovatel nemá důležitý oprávněný zájem dále tyto osobní údaje zpracovávat,

e) jestliže se jeho osobní údaje nezpracovávají na základě souhlasu, pak kdykoliv vznést námitku z důvodu jeho konkrétní osobní situace proti jejich zpracování, přičemž po vznesení námitek provozovatel nesmí dále tyto údaje zpracovávat, pokud neprokáže vážný oprávněný zájem ponechat si takové údaje,

f) jestliže se jeho osobní údaje zpracovávají na základě souhlasu, kdykoliv odvolat svůj souhlas stejným způsobem, jakým byl souhlas udělen; uživatel má vždy právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů zasláním písemné e-mailové žádosti na adresu provozovatele: [BUDE DOPLNĚNO],

g) kdykoliv vznést námitku i bez uvedení důvodu proti zpracování svých údajů pro účely přímého marketingu, přičemž po vznesení námitky provozovatel nesmí dále tyto údaje pro takový účel zpracovávat.

1.15.2 Žádosti uživatele podle bodu 1.15.1 vyřídí provozovatel bezplatně. Žádost uživatele provozovatel písemně vyřídí neprodleně, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti.

1.15.3 Pokud uživatel pojme podezření, že jeho osobní údaje se zpracovávají neoprávněně, může podat příslušnému kontrolnímu orgánu, zejména Úřadu pro ochranu osobních údajů ČR, návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů a prošetření nakládání s osobními údaji.

1.15.4 Pokud Uživatel nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, jeho práva může uplatnit zákonný zástupce. Pokud uživatel nežije, jeho práva, která měl podle tohoto prohlášení, VOP, GDPR a zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů, může uplatnit blízká osoba.

1.16 Provozovatel, jeho oprávněné osoby a další fyzické osoby jsou vázány slibem mlčenlivosti o osobních údajích ve smyslu GDPR a zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů. Tento slib mlčenlivosti neplatí, pokud je to nezbytné pro plnění úkolů soudu a orgánů činných v trestním řízení podle zvláštního zákona, pokud je to nezbytné z hlediska dodržení zákona nebo v rámci případných soudních sporů či správních řízení vedených s provozovatelem nebo proti provozovateli; v zájmu ochrany práv provozovatele nebo případných provozovatelů vzájemně technicky propojených portálů; nebo aby za daných podmínek a okolností byla chráněna osobní bezpečnost uživatelů služeb provozovatele poskytovaných v rámci internetového portálu nebo v přímé souvislosti s internetovým portálem, nebo třetích osob.

1.17 Uživatel bere na vědomí, že přijetí osobních údajů provozovatelem a jejich zveřejnění podle ustanovení VOP na internetovém portálu probíhá plně automatizovaně; provozovatel internetového portálu nenese jakoukoliv právní odpovědnost za případné zneužití osobních údajů zveřejněných, poskytnutých nebo zpřístupněných třetím osobám nebo jiným příjemcům v souvislosti s využíváním služeb tohoto internetového portálu třetími stranami.

1.18 AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ Provozovatel prohlašuje, že nebude na základě poskytnutých osobních údajů automatizovaným způsobem přijímat jakákoliv rozhodnutí důležitá pro uživatele. Osobní údaje nebudou ani podléhat profilování pro účely automatizovaného rozhodování.

1.19. Uživatel používáním internetového portálu ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES o soukromí a elektronických komunikacích a § 55 zákona č. 351/2011 o elektronických komunikacích bere na vědomí a souhlasí, že provozovatel pro účely analýzy efektivnosti vytváření a provozování internetového portálu, poskytování služeb, reklamy, při ověřování totožnosti uživatelů na internetovém portálu a usnadnění poskytování služeb uživatelem využívá soubory „cookie“ (dále jen „cookies“), které se ukládají do elektronického zařízení uživatele. Uživatel může cookies zpracovávat a mimo jiné jejich ukládání do svého zařízení zakázat. Uživatel bere na vědomí, že zakázáním cookies může být funkčnost internetového portálu anebo služeb snížena anebo znemožněna. Co jsou to soubory cookie je uvedeno níže.

1.20 ODPOVĚDNÁ OSOBA Provozovatel prohlašuje, že neustanovil ve smyslu článku 37 GDPR odpovědnou osobu.

1.21 Provozovatel dále informuje klienty o skutečnosti, že aktivně využívá webovou službu Google Analytics (službu webové analýzy) propojenou s funkcí User ID (Uživatelské ID), kterou poskytuje společnost Google Inc. a která slouží k analýze používání web portálu klientem. Služba Google Analytics využívá k analýze klientova používání web portálu cookies ukládající se do technického zařízení klienta. Všechny informace získané prostřednictvím výše uvedené aplikace jsou anonymní a nezobrazují plnou formu IP adresy klientů. V nastaveních webového prohlížeče může klient zakázat ukládání souborů cookie. Klient spolu s používáním webové stránky a využíváním služeb souhlasí s používáním Google Analytics s funkcí User ID.

    


PREMIUM ČLENOVÉ

Tato webová stránka používa soubory cookies

Cookies jsou malé textové soubory ukládané webovou stránkou ve vašem počítači. Používají se na zkvalitnění vašeho zážitku při návštěvě webové stránky, analýzu výkonnosti stránky a na sběr údajů o jejím používání. K tomuto účelu využíváme také nástroje a služby třetích stran. Některé takto získané údaje mohou být poskytnuty partnerům v EU i mimo EU. Klepnutím na „Povolit všechny“ vyjadřujete svůj souhlas se zpracováním cookies. Klepnutím na „Odmítnout všechny“ odmítnete všechny cookies kromě nezbytných. Klepnutím na “Spravovat nastavení” můžete získat podrobnější informace a upravit své preference.

Nezbytné cookies slouží k zajištění řádného fungování webové stránky. Díky nim je možná navigace na stránce nebo přístup k chráněným oblastem stránky. Nezbytné cookies lze zpracovávat i bez udělení souhlasu dotyčnou osobou.

Preferenční cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si informace, které určují způsob, jakým se webová stránka chová nebo vypadá, jako například váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se právě nacházíte.

Statistické cookies nám pomáhají zlepšovat naši webovou stránku díky údajům o tom, jak návštěvníci stránku používají, a to prostřednictvím anonymního sbírání informací.

Marketingové cookies umožňují analyzovat online aktivitu návštěvníků stránky. Díky tomu se jim při prohlížení webu zobrazuje méně reklam. Zobrazovány jsou hlavně reklamy, které jsou pro návštěvníka zajímavé.