Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. OBECNÉ

1.1 RIVIERA BRANDS, s. r. o., se sídlem na adrese Devínska cesta 2, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 962 976, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu Bratislava III, Oddíl: Sro, Vložka č. 38178 / B (dále jen „provozovatel“), je provozovatelem internetového portálu www.horecaadvert.com (dále jen „internetový portál“) a poskytovatelem služeb souvisejících se zpracováním počítačových údajů, tzv. „on-line služeb“, „služeb reklamy“ a „inzertní činnosti“ (dále jen „služby“) poskytovaných na internetovém portálu.

1.2 Činností provozovatele není zprostředkování zaměstnání za úhradu ani vzdělání a příprava pro trh práce ve smyslu zákona č. 5/2004 Sb. o službách zaměstnanosti.

1.3 Provozovatel vydává tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravující práva a povinnosti provozovatele a třetích osob při poskytování a využívání služeb provozovatele prostřednictvím výše uvedeného internetového portálu. VOP jsou nedílnou součástí každé smlouvy uzavřené mezi provozovatelem a klientem a jsou závazné pro všechny uživatele služeb provozovatele.

1.4 Definice pro účely těchto VOP a vznik, změnu a zánik právního vztahu mezi provozovatelem a klientem:

1.4.1 Internetový portál je webový portál www.horecaadvert.com, tj. komplexní webový soubor zahrnující hlavní internetovou stránku a internetové podstránky, s možností vytvoření uživatelského konta (účtu) pro účely využívání poskytovaných služeb v souladu s dobrovolným souhlasem uživatele internetového portálu s VOP stanovenými provozovatelem.

1.4.2 Zaměření internetového portálu: Poskytování online služeb pro profesionály podnikající, pracující nebo studující v segmentu HoReCa (oblast hotelových služeb, služeb veřejného stravování a doplňkových služeb k hotelovým službám,dále jen „HoReCa“) a pro profesionální dodavatele v segmentu HoReCa.

1.4.3 Registrace znamená vznik právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem prostřednictvím registrovaného elektronického („ONLINE“) konta klienta na internetovém portálu pod vlastním přístupovým jménem (e-mail) chráněného vlastním heslem na základě udělení dobrovolného souhlasu klienta s VOP stanovenými provozovatelem za účelem aktivního využívání internetového portálu klientem.

1.4.4 Zrušení registrace znamená zánik právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem zrušením klientem registrovaného elektronického („ONLINE“) konta klienta na internetovém portálu, přičemž klient ztrácí oprávnění využívat toto konto.

1.4.5 Uživatelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která plánuje nebo využívá služby na internetovém portálu (dále jenuživatel“). Uživatelem se rozumí VIP Klient (interní uživatel), Premium klient (interní uživatel), klient (interní uživatel) nebo host (externí uživatel).

1.4.6 Klientem se rozumí VIP klient (interní uživatel), Premium klient (interní uživatel) nebo klient (interní uživatel).

1.4.7 VIP/PREMIUM klient (interní uživatel a dále jenVIP/PREMIUM klient“) je fyzická nebo právnická osoba, která plánuje aktivně využívat nebo využívá služby poskytované provozovatelem Internetového portálu, je na tomto internetovém portálu řádně zaregistrována a svou registrací vyjádřila dobrovolný souhlas s „VOP“ stanovenými provozovatelem. Taková osoba je dále oprávněna požívat výhody poskytnuté provozovatelem, a to na základě samostatných písemných smluv, smluvních dodatků nebo dohod mezi provozovatelem a touto osobou.

1.4.8 Klient (interní uživatel a dále jen klient“) je fyzická nebo právnická osoba, která plánuje aktivně využívat nebo využívá služby poskytované provozovatelem internetového portálu, je na internetovém portálu řádně zaregistrována a svou registrací tato osoba vyjádřila dobrovolný souhlas s VOP stanovenými provozovatelem.

1.4.9 Host (externí uživatel a dále jenhost“) je fyzická nebo právnická osoba, která využívá internetový portál pasivně (prohlížení obsahové náplně internetového portálu) nebo plánuje využívat služby poskytované provozovatelem internetového portálu, není na internetovém portálu řádně zaregistrována, nevyjádřila souhlas s VOP stanovenými provozovatelem internetového portálu a z tohoto důvodu není oprávněna aktivně využívat služby poskytované provozovatelem na tomto internetovém portálu.

1.4.10 Inzerát představuje klientem publikovanou nabídku/poptávku ve vybraných inzertních kategoriích na internetovém portálu.

1.4.11 Služby představují portfolio služeb, které provozovatel poskytuje VIP klientům, premium klientům nebo klientům prostřednictvím internetového portálu.

1.4.12 Speciální služby: Publikování firemního loga klienta na hlavní stránce a podstránkách, eventů, reklamních bannerů, reklamních informací a dalších speciálních elektronických služeb v oblastech inzerce a/anebo reklamy v souladu s platným ceníkem služeb, případně bezplatně na základě zvláštní dohody.

1.4.13 Ceník služeb představuje seznam cen jednotlivých služeb poskytovaných provozovatelem na internetovém portálu.

2. ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ a OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1 ZVEŘEJNĚNÍ Obsah inzerátu, rozsah poskytnutých informací a dobu zveřejnění inzerátu určuje klient. Zveřejnění inzerátu na internetovém portálu provádí klient. Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že při zveřejnění inzerátu jím osobně poskytnuté (v inzerci jím publikované a zveřejněné) údaje, včetně osobních údajů, mohou být v souvislosti s využíváním služeb internetového portálu zpřístupněny třetím osobám.

2.2 Inzerát nesmí obsahovat obsah uvedený v bodě 3.9.2 těchto VOP.

2.3 Provozovatel posuzuje obsah inzerátu a skutečnost, zda inzerát obsahuje obsah uvedený v bodě 3.9.2 těchto VOP podle vlastního uvážení zejména s přihlédnutím k těmto VOP, platný právní řád, dobré mravy, obchodní zvyklosti.

2.4 V případě, že provozovatel ve smyslu bodu 2.5 těchto VOP vyhodnotí, že obsah inzerátu je v rozporu s ustanovením 2.4 těchto VOP, je oprávněn podle vlastního uvážení inzerát odstranit z internetového portálu.

2.5 Uživatel (dotčená osoba ve smyslu GDPR) dobrovolně a prokazatelným způsobem poskytuje provozovateli osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (pro účely těchto VOP dále jen „GDPR“) a se zákonem č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších změn. Provozovatel je provozovatelem ve smyslu článku 4, odst. 7 GDPR.

2.6 KATEGORIE ÚDAJŮ – PRÁVNICKÉ OSOBY V souvislosti s poskytováním služeb klientovi, který je právnickou osobou, provozovatel zpracovává zejména následující údaje:

2.6.1 INFORMACE ZVEŘEJNĚNÉ V INZERCI PUBLIKOVANÉ KLIENTEM, které klient poskytuje za účelem publikace poptávky nebo nabídky ve vybraných inzertních kategoriích na internetovém portálu: obchodní název a právní forma, sídlo, jméno a příjmení kontaktní osoby, telefonní a faxové číslo, elektronická a internetová adresa, pracovní/funkční zařazení kontaktní osoby a jakékoli další údaje uvedené klientem v inzerátu, a

2.6.2 INFORMACE NEZVEŘEJŇOVANÉ V INZERCI PUBLIKOVANÉ KLIENTEM a NEPOSKYTOVANÉ TŘETÍM OSOBÁM ZE STRANY PROVOZOVATELE, které klient poskytl provozovateli za účelem registrace, komunikace a fakturace: IČO, DIČ, IČ DPH.

2.7 KATEGORIE ÚDAJŮ – FYZICKÉ OSOBY V souvislosti s použitím kontaktního formuláře na internetovém portálu provozovatel zpracovává osobní údaje uživatele v rozsahu: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa. V souvislosti s poskytováním služeb klientovi, který je fyzickou osobou, provozovatel shromažďuje a zpracovává osobní údaje klienta:

2.7.1 INFORMACE ZVEŘEJNĚNÉ V INZERCI PUBLIKOVANÉ KLIENTEM, které klient poskytuje za účelem publikace poptávky nebo nabídky ve vybraných inzertních kategoriích na internetovém portálu: jméno, příjmení, obchodní jméno, sídlo, telefonní a faxové číslo, elektronická a internetová adresa a jakékoli další údaje uvedené klientem v inzerátu, a

2.7.2 INFORMACE NEZVEŘEJŇOVANÉ V INZERCI PUBLIKOVANÉ KLIENTEM a NEPOSKYTOVANÉ TŘETÍM OSOBÁM ZE STRANY PROVOZOVATELE, které Klient poskytl Provozovateli za účelem registrace, komunikace a fakturace: IČO, DIČ, IČ DPH.

2.8 ÚČEL Provozovatel poskytnuté osobní údaje zpracovává zejména pro účely plnění smluv uzavřených mezi provozovatelem a klientem na základě těchto VOP, za účelem řádného poskytování a využívání služeb na internetovém portálu a uplatňování nároků provozovatele vůči klientům. Pokud klient zakoupil od provozovatele službu a zároveň neodmítl kontaktování pro účely přímého marketingu, je provozovatel oprávněn oslovit klienta e-mailem nebo telefonicky s další nabídkou, nejdéle po dobu 5 let od posledního poskytnutí služby nebo do obdržení žádosti klienta o nekontaktování, podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve. Účelem zpracování osobních údajů uživatele, který využil kontaktní formulář na internetovém portálu, je zpětné kontaktování uživatele a vyřízení příslušné poptávky.

2.9 Provozovatel nepožaduje ani nezpracovává zvláštní kategorie osobních údajů podle článku 9 GDPR nebo osobní údaje týkající se uznání viny za trestné činy či přestupky podle článku 10 GDPR. Klient nesmí v inzerátu uvádět takové údaje ani obecný identifikátor fyzické osoby (rodné číslo, případně zahraniční ekvivalent).

2.10 PRÁVNÍ ZÁKLAD Právním základem zpracování osobních údajů v souladu s VOP je nezbytnost pro plnění smluv uzavřených s klientem a pro přípravu na uzavření smluvních vztahů, jejichž stranou je uživatel jako dotčená osoba, a oprávněný zájem provozovatele. Právním základem zpracování údajů může být i zvláštní souhlas dotčené osoby.

2.11 NEZBYTNOST A OPRÁVNĚNÝ ZÁJEM Provozovatel zpracovává osobní údaje bez souhlasu uživatele tehdy, pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro plnění smlouvy, v níž vystupuje uživatel jako jedna ze smluvních stran, v předsmluvních vztazích s uživatelem nebo při jednání o změně smlouvy, které se uskutečňují na žádost uživatele; poskytnutí a zpracovávání těchto údajů je nezbytné k dosažení účelu a na jejich zpracování má provozovatel právní nárok. Provozovatel zpracovává osobní údaje bez souhlasu uživatele na základě oprávněného zájmu zejména pro účely (i) uplatňování nároků vůči klientům, přičemž zpracovávání těchto údajů je nezbytné k dosažení účelu a na jejich zpracování má provozovatel právní nárok, (ii) přímého marketingu (bez právního nároku provozovatele), a (iii) zpětného kontaktování uživatele, který využil kontaktní formulář na internetovém portálu. Oprávněným zájmem provozovatele může být zejména zájem na uplatňování nároků vůči klientovi, zájem na nabízení dalších služeb formou přímého marketingu a zájem na vyřízení příslušné poptávky uživatele.

2.12 Uživatel – fyzická osoba při poskytování svých osobních údajů prohlašuje, že všechny poskytnuté údaje jsou pravdivé. Za nepravdivost osobních údajů, které uživatel poskytl, odpovídá uživatel, přičemž o jakékoliv změně svých osobních údajů svěřených provozovateli je povinen provozovatele informovat.

2.13 Rozsah zpracovávaných osobních údajů je určen výše v bodě 2.1 a 2.2 těchto VOP. Pokud uživatel není fyzickou osobou, jejíž údaje jsou zpracovávány (dotčenou osobou), je povinen před poskytnutím těchto údajů zajistit své oprávnění k jejich poskytování.

2.14 Osobní údaje klientů uvedené v npdě 2.6.1 a 2.7.1 těchto VOP budou zpřístupněny jiným uživatelem internetového portálu včetně hostů (externích uživatelů). Klienti berou uvedené na vědomí, prohlašují, že jsou oprávněni provozovateli tyto údaje na uvedený účel poskytnout a souhlasí se zpřístupněním poskytnutých osobních údajů třetím osobám uvedeným způsobem.

2.15 Uživatel internetového portálu bere na vědomí a souhlasí s tím, že jím osobně poskytnuté (v inzerci publikované) osobní údaje mohou být v souvislosti využíváním Internetového portálu zpřístupněny Uživatelem Internetového portálu jako příjemcem – třetím stranám ve smyslu GDPR. Zveřejnění osobních údajů bude provedeno na internetovém portálu formou reklamy nebo inzerce.

2.16 DOBA ZPRACOVÁNÍ Provozovatel zpracovává osobní údaje poskytnuté klientem minimálně po dobu využívání služeb internetového portálu, nejdéle po dobu 5 let od posledního nákupu služeb realizovaného klientem. V souvislosti s použitím kontaktního formuláře na Internetovém portálu provozovatel zpracovává osobní údaje uživatele pouze po dobu nezbytnou k vyřízení poptávky. Po skončení účelu zpracování osobních údajů budou osobní údaje uživatele vymazány. Po skončení účelu zpracování budou osobní údaje zpracovávany výhradně pro účely statistiky, přičemž osobní údaje budou anonymizovány a jakékoliv údaje identifikující konkrétní dotčené osoby budou zlikvidovány, jakmile se stanou nepotřebnými.

2.17 PŘENOS DAT Osobní údaje dotčené osoby mohou být poskytnuty třetím osobám a orgánům veřejné moci v nezbytném rozsahu, pokud to vyžaduje plnění smlouvy uzavřené mezi dotčenou osobou a provozovatelem, nebo obecně závazný právní předpis; také mohou být přeneseny zejména oprávněným zprostředkovatelem jednajícím jménem provozovatele, mimo jiné například obchodním zástupcem, technickým, odborným a účetním poradcem, kteří jsou vázáni stejnými podmínkami ochrany osobních údajů jako na základě těchto VOP. Osobní údaje dotčených osob nebudou přenášeny do třetích zemí (mimo EU).

2.18 POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ Uživatel má jako dotčená osoba v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů následující práva; stejná práva má jiná dotčená osoba, která není uživatelem:

2.18.1 Uživatel má právo na základě písemné žádosti od provozovatele vyžadovat:

2.18.1.1 potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o uživateli zpracovávané, přístup ke svým osobním údajům a informacím o nich, jakož i opravu těchto údajů bez zbytečného odkladu,

2.18.1.2 výpis svých osobních údajů ve strukturované a strojově čitelné podobě a jejich přenesení jinému provozovateli, pokud je to technicky možné a není to v rozporu s obecně závaznými právními předpisy,

2.18.1.3 omezení zpracování svých osobních údajů, zejména pokud jsou nesprávné nebo byly zpracovány nezákonně a uživatel požádá o omezení zpracovávání,

2.18.1.4 vymazání svých osobních údajů, zejména pokud pominul účel jejich zpracování nebo byly zpracovávány nezákonně, případně pokud to vyžaduje splnění jiných zákonných povinností, pokud provozovatel nemá důležitý oprávněný zájem dále tyto osobní údaje zpracovávat,

2.18.1.5 jestliže se jeho osobní údaje nezpracovávají na základě souhlasu, pak kdykoliv vznést námitku z důvodu jeho konkrétní osobní situace proti jejich zpracování, přičemž po vznesení námitek provozovatel nesmí dále tyto údaje zpracovávat, pokud neprokáže vážný oprávněný zájem ponechat si takové údaje,

2.18.1.6 jestliže se jeho osobní údaje zpracovávají na základě souhlasu, kdykoliv odvolat svůj souhlas stejným způsobem, jakým byl souhlas udělen; uživatel má vždy právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů zasláním písemné e-mailové žádosti na adresu provozovatele: info@horecaadvert.com

2.18.1.7 kdykoliv vznést námitku i bez uvedení důvodu proti zpracování svých údajů pro účely přímého marketingu, přičemž po vznesení námitky provozovatel nesmí dále tyto údaje pro takový účel zpracovávat.

2.18.2 Žádosti Uživatele podle bodu 2.18.1 vyřídí provozovatel bezplatně. Žádost uživatele provozovatel písemně vyřídí neprodleně, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti.

2.18.3 Pokud uživatel pojme podezření, že jeho osobní údaje se zpracovávají neoprávněně, může podat příslušnému kontrolnímu orgánu, zejména Úřadu pro ochranu osobních údajů ČR, návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů a prošetření nakládání s osobními údaji.

2.18.4 Pokud uživatel nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, jeho práva může uplatnit zákonný zástupce. Pokud Uživatel nežije, jeho práva, která měl podle těchto VOP, GDPR a zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů, může uplatnit blízká osoba.

2.19 Provozovatel, jeho oprávněné osoby a další fyzické osoby jsou vázány slibem mlčenlivosti o osobních údajích ve smyslu GDPR a zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů. Tento slib mlčenlivosti neplatí, pokud je to nezbytné pro plnění úkolů soudu a orgánů činných v trestním řízení podle zvláštního zákona, pokud je to nezbytné z hlediska dodržení zákona nebo v rámci případných soudních sporů či správních řízení vedených s provozovatelem nebo proti provozovateli; v zájmu ochrany práv provozovatele nebo případných provozovatelů vzájemně technicky propojených portálů; nebo aby za daných podmínek a okolností byla chráněna osobní bezpečnost uživatelů služeb provozovatele poskytovaných v rámci internetového portálu nebo v přímé souvislosti s internetovým portálem, nebo třetích osob.

2.20 Uživatel bere na vědomí, že přijetí osobních údajů provozovatelem a jejich zveřejnění podle ustanovení těchto VOP na internetovém portálu probíhá plně automatizovaně; provozovatel internetového portálu nenese jakoukoliv právní odpovědnost za případné zneužití osobních údajů zveřejněných, poskytnutých nebo zpřístupněných třetím osobám nebo jiným příjemcům v souvislosti s využíváním služeb tohoto internetového portálu třetími stranami.

2.21 AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ Provozovatel prohlašuje, že nebude na základě poskytnutých osobních údajů automatizovaným způsobem přijímat jakákoliv rozhodnutí důležitá pro uživatele. Osobní údaje nebudou ani podléhat profilování pro účely automatizovaného rozhodování.

2.22 Uživatel používáním internetového portálu ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES o soukromí a elektronických komunikacích a § 55 zákona č. 351/2011 o elektronických komunikacích bere na vědomí a souhlasí, že provozovatel pro účely analýzy efektivnosti vytváření a provozování internetového portálu, poskytování služeb, reklamy, při ověřování totožnosti uživatelů na internetovém portálu a usnadnění poskytování služeb uživatelem využívá soubory „cookie“ (dále jen „cookies“), které se ukládají do elektronického zařízení uživatele. Uživatel může cookies zpracovávat a mimo jiné jejich ukládání do svého zařízení zakázat. Uživatel bere na vědomí, že zakázáním cookies může být funkčnost internetového portálu anebo služeb snížena anebo znemožněna. Co jsou to soubory cookie je uvedeno níže.


2.23 ODPOVĚDNÁ OSOBA. Provozovatel prohlašuje, že neustanovil ve smyslu článku 37 GDPR odpovědnou osobu.

2.24 COOKIES

Soubory cookie
S cílem zajistit řádné fungování internetového portálu provozovatel někdy na zařízení uživatele vytváří malé datové soubory, tzv. cookies. Je to běžná praxe většiny velkých webů.

Co jsou to soubory cookie?
Soubor cookie je malý textový soubor, který internetový portál ukládá v technickém zařízení (např. počítač, tablet, mobilní telefon apod., dále jen „technické zařízení“) uživatele při prohlížení internetového portálu. Díky tomuto souboru si internetový portál na určitý čas uchovává informace o krocích a preferencích uživatele (jako jsou přihlašovací jméno, jazyk, velikost písma a další nastavení zobrazování), takže je při příští návštěvě internetového portálu nebo jeho procházení nemusí uživatel znovu uvádět. Provozovatel pomocí souborů cookie zkoumá účinnost internetového portálu. Soubory cookie obecně neobsahují žádné informace sloužící k identifikaci jednotlivých osob, ale místo toho slouží a jsou využívány k identifikaci internetového prohlížeče nainstalovaného na konkrétním technickém zařízení. Soubory cookie mohou být dočasné nebo trvalé, které zůstávají v technickém zařízení klienta i po zavření internetového prohlížeče po dobu v nich uvedenou. Tyto trvalé cookies mohou být kontrolovány při každé návštěvě internetového portálu. Informace shromažďované prostřednictvím internetového portálu zahrnují: konkrétní typ internetového prohlížeče, internetovou adresu, ze které se klient připojil na internetový portál, operační systém technického zařízení a IP adresu. Pro zobrazování relevantnějších reklam jsou některé soubory cookie stanoveny reklamním systémem třetích stran, jako je Google AdSense. Toto je možné vypnout v účtu Google. Technické zařízení je možné nastavit tak, aby soubory cookie odmítal, i když v takovém případě je možné, že některé funkce internetového portálu nebudou funkční.

Jak používá Internetový portál soubory cookie?
Internetový portál a jeho součásti používají soubory cookie k zapamatování nastavení uživatelů, pro lepší přizpůsobení reklam zájmům uživatelů a pro nezbytnou funkcionalitu součástí internetového portálu.

Jak kontrolovat soubory cookie
Soubory cookie může uživatel kontrolovat nebo mazat podle uvážení. Uživatel může vymazat všechny soubory cookie uložené ve svém počítači a většinu prohlížečů je možné nastavit tak, aby bylo znemožněno jejich ukládání. V takovém případě však bude pravděpodobně nutné při každé návštěvě internetového portálu manuálně upravovat některá nastavení a některé služby a může dojít k omezení funkcionality.

Jak odmítnout používání souborů cookie
Používání souborů cookie lze nastavit pomocí internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve úvodním nastavení.

2.22 Provozovatel dále informuje klienty o skutečnosti, že aktivně využívá webovou službu Google Analytics (službu webové analýzy) propojenou s funkcí User ID (Uživatelské ID), kterou poskytuje společnost Google Inc. a která slouží k analýze používání web portálu klientem. Služba Google Analytics využívá k analýze klientova používání web portálu cookies ukládající se do technického zařízení klienta. Všechny informace získané prostřednictvím výše uvedené aplikace jsou anonymní a nezobrazují plnou formu IP adresy klientů. V nastaveních webového prohlížeče může klient zakázat ukládání souborů cookie. Klient spolu s používáním webové stránky a využíváním služeb souhlasí s používáním Google Analytics s funkcí User ID.

3. VZNIK, ZMĚNA A ZÁNIK PRÁVNÍCH VZTAHŮ

3.1 Právní vztah mezi provozovatelem a uživatelem vzniká momentem registrace uživatele. Při registraci uživatel poskytuje provozovateli následující údaje (NEZVEŘEJŇOVANÉ TŘETÍM STRANÁM):

3.1.1 OBCHODNÍ JMÉNO SPOLEČNOSTI / OBCHODNÍ NÁZEV NEBO JMÉNO A PŘÍJMENÍ UŽIVATELE:

3.1.2 ADRESA SÍDLA SPOLEČNOSTI / MÍSTA PODNIKÁNÍ UŽIVATELE / FAKTURAČNÍ ADRESA: ulice, číslo, PSČ, město/obec, země

3.1.3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI/UŽIVATELE: IČO, DIČ, IČ DPH

3.1.4 KONTAKTNÍ ÚDAJE: titul, jméno a příjmení kontaktní osoby (statutárního zástupce / zástupce společnosti / uživatele), tel., fax, e-mail

3.2 Při registraci uživatel uděluje provozovateli souhlas se zpracováním osobních údajů.

3.3 Právní vztah mezi provozovatelem a uživatelem zaniká momentem zrušení registrace uživatelem.

3.4 Smluvní vztah mezi provozovatelem a klientem, jehož předmětem je závazek poskytovatele poskytovat klientovi služby a závazek klienta za poskytnuté služby zaplatit, vzniká uzavřením smlouvy. Návrh na uzavření smlouvy zasílá klient provozovateli prostřednictvím účtu klienta na internetovém portálu. Při zaslání návrhu na uzavření smlouvy poskytuje klient provozovateli následující údaje:

3.4.1 OBCHODNÍ JMÉNO SPOLEČNOSTI / OBCHODNÍ JMÉNO KLIENTA

3.4.2 ADRESA SÍDLA SPOLEČNOSTI / MÍSTA PODNIKÁNÍ KLIENTA / FAKTURAČNÍ ADRESA: ulice, číslo, PSČ, město/obec, země

3.4.3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI/KLIENTA: IČO, DIČ, IČ DPH

3.4.4 KONTAKTNÍ ÚDAJE: titul, jméno a příjmení kontaktní osoby (statutárního zástupce / zástupce společnosti / klienta), tel., fax, e-mail

3.4.5 Druh služby, která bude předmětem smlouvy.

3.5 Smlouva je uzavřena okamžikem přijetí návrhu klienta provozovatelem. Za přijetí návrhu na uzavření smlouvy se považuje i takové jednání provozovatele, ze kterého lze vyvodit jeho souhlas, mimo jiné například poskytnutí služby. O přijetí návrhu bude provozovatel klienta informovat zprávou doručenou na konto klienta na internetovém portálu.

3.6 Uzavřenou smlouvu lze měnit dohodou smluvních stran.

3.7 Uzavřená smlouva zaniká písemnou dohodou smluvních stran o zániku smlouvy, odstoupením ze strany provozovatele nebo z jiných zákonem stanovených důvodů.

3.8 V případě smlouvy uzavřené na dobu neurčitou je každá smluvní strana oprávněna smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu s tříměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně.

3.9 Provozovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit zejména v následujících případech:

3.9.1 klient je v prodlení s uhrazením ceny za Služby o více než 30 dnů od data splatnosti ceny za služby,

3.9.2 klient využívá služby a internetový portál ke zveřejňování, prezentaci a inzerování:

3.9.2.1 obsahu v rozporu s dobrými mravy, právním řádem nebo vzbuzujícím veřejné pohoršení včetně vulgarismů, pornografického nebo erotického obsahu, diskriminačního nebo urážlivého obsahu,

3.9.2.2 nepravdivého, klamavého, zavádějícího obsahu nebo obsahu způsobilého uvést jiné uživatele v omyl,

3.9.2.3 obsahu způsobilého poškodit nebo zkazit dobrou pověst provozovatele, uživatele nebo třetí osoby nebo obsahu schopného způsobit zásah do práva na ochranu osobnosti uživatele nebo třetí osoby,

3.9.2.4 obsahu určeného pro jiný účel, než pro který je určen internetový portál.

3.9.3 Klient zneužívá obsah a údaje na internetovém portálu k jinému účelu, než ke kterému jsou tento obsah a údaje určeny,

3.9.4 klient zneužívá služby nebo internetový portál k jinému účelu, než ke kterému jsou služby či internetový portál určeny,

3.9.5 klient využívá služby nebo internetový portál způsobem způsobilým poškodit, snížit nebo zhoršit úroveň, kvalitu nebo pověst služeb nebo internetového portálu.

3.10 V případech, kdy je provozovatel oprávněn od smlouvy odstoupit, je zároveň oprávněn dle vlastního uvážení klientův obsah na internetový portál neumístit nebo již umístěný klientův obsah z internetového portálu odstranit.

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ VE VZTAHU KE KLIENTOVI, KTERÝ JE SPOTŘEBITELEM:

3.11 Provozovatel neposkytuje své služby fyzickým osobám bez oprávnění k podnikání (spotřebitelům). Klient souhlasem s těmito VOP prohlašuje, že není možné ho považovat za spotřebitele ve smyslu platného právního řádu SR a využívá služby zásadně v souvislosti s výkonem své podnikatelské činnosti.

3.12 V případě, že se toto prohlášení klienta uvedené v bodu 3.11 výše prokáže jako nepravdivé nebo dojde v průběhu poskytování služeb k takové změně, která by umožnila kvalifikaci klienta jako spotřebitele, smluvní vztah založený mezi klientem a provozovatelem končí a provozovatel je oprávněn okamžitě ukončit poskytování služeb, což se považuje pro účely těchto VOP za případ, kdy je provozovatel oprávněn od smlouvy založené mezi ním a klientem odstoupit. Poskytovatel neodpovídá za škodu způsobenou klientovi přímo nebo nepřímo v souvislosti s přerušením poskytování služeb a přístupu k internetovému portálu v případech uvedených v bodě 3.11.

DORUČOVÁNÍ

3.13 Pokud není v těchto VOP uvedeno jinak, všechna oznámení, prohlášení, žádosti, výzvy, uplatnění a jiné úkony v souvislosti s těmito VOP, smlouvami vznikajícími na základě těchto VOP a jejich plněním (dále jen „písomnosť“) musí být učiněno v písemné formě a musí být doručeny na adresu sídla provozovatele (pokud je adresátem provozovatel) nebo na adresu uvedenou klientem při registraci (pokud je adresátem klient) nebo v souladu s ustanoveními o doručování zpráv elektronické pošty níže. Za písemnou formu písemnosti se považuje i forma digitálního nebo elektronického dokumentu v obecně přijatelném formátu, jako je .pdf anebo .doc.
Pro účely tohoto bodu 3.13 se smluvní stranou rozumí provozovatel nebo klient.

Písemnost se považuje za doručenou za následujících podmínek:

v případě osobního doručování odevzdáním písemnosti osobě oprávněné přijímat písemnosti za smluvní stranu (za účelem předcházení nedorozuměním se pro účely této smlouvy za takovou osobu považuje člen statutárního orgánu smluvní strany, její zmocněnec nebo prokurista) a podpisem této osoby na doručence nebo kopii doručované písemnosti, nebo odmítnutím převzetí písemnosti touto osobou;

v případě doručování prostřednictvím doručovatele doručením na adresu smluvní strany a v případě doporučené zásilky odevzdáním písemnosti osobě oprávněné přijímat písemnosti za tuto stranu a podpisem této osoby na doručence;

v případě doručování elektronickou poštou se písemnost považuje za doručenou, pokud byla prokazatelně odeslána z kterékoliv e-mailové adresy / e-mailových adres klienta uvedené/uvedených při registraci na e-mailovou adresu / e-mailové adresy provozovatele horecaadvert@horecaadvert.com a naopak.

4. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

4.1 Uživatel bere na vědomí, že přijetí inzerátu provozovatelem a jeho zveřejnění podle ustanovení těchto VOP na internetovém portálu, případně zveřejňování dalších informací uživatelem na internetovém portálu probíhá plně automatizovaně a provozovatel obsahově nekontroluje ani nemůže před publikováním kontrolovat všechny inzeráty ani jiné publikované informace; odpovědnost za obsah zveřejněného inzerátu nebo jiných publikovaných informací proto nese výhradně uživatel, který prostřednictvím internetového portálu požadavek na zveřejnění Inzerátu či jiných informací zadal.

4.2 Pokud obsah Inzerátu zveřejněného klientem porušuje tyto VOP, pravidla užívání internetového portálu zveřejněné provozovatelem na internetovém portálu nebo běžné právní, etické anebo morální standardy, provozovateli vzniká plné právo takový inzerát zablokovat anebo vymazat, a to i bez předchozího upozornění klienta.

4.3 Provozovatel internetového portálu není nositelem jakékoliv odpovědnosti za obsahovou stránku služeb poskytovaných (zveřejněných) na internetovém portálu, za grafické znázornění (fotografie, grafika, loga) ani jiné výsledky tvůrčí duševní činnosti, za jejich gramatickou správnost ani za pravdivost, hodnověrnost a aktuálnost zveřejněného obsahu inzerce a reklamy, a to včetně vložených textů a příloh. Provozovatel internetového portálu není nositelem jakékoliv odpovědnosti za pravdivost, hodnověrnost a aktuálnost údajů na internetovém portálu.

4.4 Provozovatel internetového portálu není nositelem jakékoliv odpovědnosti za porušení jakýchkoliv práv třetích osob ani za jakékoliv škody způsobené využitím služeb uveřejněných prostřednictvím internetového portálu.

4.5 Provozovatel internetového portálu není nositelem jakékoliv odpovědnosti za činnost uživatelů internetového portálu nebo za způsob, jakým uživatelé internetový portál využívají.

4.6 Provozovatel internetového portálu není nositelem jakékoliv odpovědnosti za případné zneužití internetového portálu uživateli nebo třetími osobami.

4.7 Provozovatel internetového portálu není nositelem jakékoliv odpovědnosti za jakékoliv škody, které by vznikly uživatelům internetového portálu nebo třetím osobám, a to přímo, nepřímo nebo náhodně v důsledku nebo v souvislosti s využíváním internetového portálu, včetně ušlého zisku nebo jakékoliv ztráty dat (údajů).

4.8 Provozovatel internetového portálu není nositelem jakékoliv odpovědnosti za jakékoliv škody, které by vznikly uživatelům nebo třetím osobám v důsledku nemožnosti využívání všech služeb internetového portálu, a to v přímé nebo nepřímé souvislosti s takovou skutečností.

4.9 Provozovatel internetového portálu není nositelem jakékoliv odpovědnosti za přerušení nepřetržitého provozu internetového portálu z objektivních technických důvodů, za narušení technické bezpečnosti nebo nepřetržitého provozu internetového portálu uživateli nebo třetími stranami.

4.10 Provozovatel internetového portálu není nositelem jakékoliv odpovědnosti za jakékoliv zneužití přihlašovacích údajů uživatele internetového portálu (jméno a heslo) nebo osobních údajů neoprávněnou osobou nebo třetími osobami a také není nositelem žádné právní odpovědnosti za jakékoliv následné škody a případné nároky třetích stran způsobených v důsledku takového zneužití přihlašovacích údajů.

4.11 Uživatel je povinen údaje, ke kterým má na internetovém portálu přístup, chránit před jakýmkoliv zneužitím, zveřejněním nebo zpřístupněním třetí osobě. V případě porušení této povinnosti uživatel nese odpovědnost za veškerou škodu způsobenou porušením této povinnosti. V případě uplatnění jakýchkoliv nároků vůči provozovateli třetí osobou pro porušení povinností uživatele je uživatel povinen tyto nároky třetích osob uspokojit a provozovateli nahradit veškerou škodu, která provozovateli při takovém uplatnění nároku třetí osobou vznikla.

4.12 Provozovatel internetového portálu není nositelem jakékoliv právní odpovědnosti za obsah vztahů, za práva a povinnosti vzniklé mezi uživateli navzájem nebo mezi uživateli a třetími osobami.

5. CENÍK

5.1 Cena za služby je určena dle platného ceníku umístěného na internetovém portálu.

5.2 V případě prodlení klienta s včasnou úhradou ceny má provozovatel právo na úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý den prodlení. Provozovatel má zároveň právo pozastavit další poskytování služeb.

6. REKLAMACE

6.1 V případě výskytu vad na poskytnutých službách má klient právo vadu u provozovatele reklamovat.

6.2 Za vadu služby se považuje nefunkčnost služby po dobu více než 72 hodin. Za vadu služby se nepovažuje její nedostupnost z důvodu nefunkčnosti internetového připojení klienta nebo z důvodu jiné skutečnosti, za kterou provozovatel neodpovídá.

6.3 Vadu služby je třeba uplatnit nejpozději do 3 dnů ode dne, kdy klient vadu zjistil nebo mohl zjistit.

6.4 Reklamaci je klient oprávněn uplatnit písemně doručením písemného oznámení provozovateli na adresu sídla provozovatele, na e-mailovou adresu provozovatele: info@horecaadvert.com nebo prostřednictvím jeho konta na internetovém portálu.

6.5 Provozovatel reklamaci vyřídí do 30 dnů ode dne jejího uplatnění. V případě odstranitelné vady provozovatel vadu odstraní. Pokud odstranění vady není možné, ale vada nebrání užívání služby, mohou se smluvní strany dohodnout na přiměřené slevě z ceny služby. Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání řádnému užívání služby, má klient právo od smlouvy odstoupit.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1 Právní vztahy mezi uživateli a provozovatelem vyplývající z poskytování služeb se řídí platným právním řádem Slovenské republiky.

7.2 Odlišná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním těchto VOP.

7.3 Provozovatel si vyhrazuje právo tyto VOP změnit nebo upravit. Nové znění VOP bude provozovatelem zveřejněno na internetovém portálu.

7.4 Provozovatel a klient jsou oprávněni kdykoliv si sjednat odlišné podmínky, například pro Premium klienty.

7.5 Soudní spory řeší příslušné soudy v SR podle příslušných ustanovení o místní a věcné příslušnosti.

7.6 Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. dubna 2019

7.7 Provozovatel je oprávněn tyto VOP kdykoliv podle vlastního uvážení změnit, avšak je povinen v předstihu alespoň 15 dní (dále jen „doba do účinnosti nového znění VOP“) před vstupem nového znění VOP uvědomit klienty o takové změně, přičemž klienti jsou během doby do účinnosti nového znění VOP oprávněni odstoupit od smluvního vztahu vytvořeného mezi klientem a provozovatelem používáním internetového portálu a spravovaného těmito VOP. V případě, že klient nevyjádří po dobu do účinnosti nového znění VOP svou vůli odstoupit od smluvního vztahu založeného mezi klientem a provozovatelem používáním internetového portálu a spravovaného těmito VOP v písemné formě, má se za to, že klient projevil (konkludentně) svůj souhlas s novým zněním VOP a je jím vázán.

7.8 Uživatel, který není klientem používáním internetového portálu, vyjadřuje svůj souhlas s těmito VOP.

7.9 Nadpisy uvedené v těchto VOP slouží výhradně k lepší orientaci a zpřehlednění textu, nadpisy uvedené v tomto textu proto nezakládají, neruší ani nemění žádná práva ani povinnosti a nelze je použít ani při procesu interpretace tohoto textu.

BRATISLAVA, dne 1. dubna 2021

RIVIERA BRANDS, s. r. o.
JUDr. Otto Horvát, jednatel

PREMIUM ČLENOVÉ

Tato webová stránka používa soubory cookies

Cookies jsou malé textové soubory ukládané webovou stránkou ve vašem počítači. Používají se na zkvalitnění vašeho zážitku při návštěvě webové stránky, analýzu výkonnosti stránky a na sběr údajů o jejím používání. K tomuto účelu využíváme také nástroje a služby třetích stran. Některé takto získané údaje mohou být poskytnuty partnerům v EU i mimo EU. Klepnutím na „Povolit všechny“ vyjadřujete svůj souhlas se zpracováním cookies. Klepnutím na „Odmítnout všechny“ odmítnete všechny cookies kromě nezbytných. Klepnutím na “Spravovat nastavení” můžete získat podrobnější informace a upravit své preference.

Nezbytné cookies slouží k zajištění řádného fungování webové stránky. Díky nim je možná navigace na stránce nebo přístup k chráněným oblastem stránky. Nezbytné cookies lze zpracovávat i bez udělení souhlasu dotyčnou osobou.

Preferenční cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si informace, které určují způsob, jakým se webová stránka chová nebo vypadá, jako například váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se právě nacházíte.

Statistické cookies nám pomáhají zlepšovat naši webovou stránku díky údajům o tom, jak návštěvníci stránku používají, a to prostřednictvím anonymního sbírání informací.

Marketingové cookies umožňují analyzovat online aktivitu návštěvníků stránky. Díky tomu se jim při prohlížení webu zobrazuje méně reklam. Zobrazovány jsou hlavně reklamy, které jsou pro návštěvníka zajímavé.