GDPR - OCHRANA ÚDAJOV

 Vyhlásenie o ochrane údajov v súlade s GDPR na www.horecaadvert.com        

Spoločnosť RIVIERA BRANDS, s. r. o., so sídlom: Devínska cesta 2, Bratislava 841 04, IČO: 35 962 976, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v Oddiele: Sro, vo vložke č. 38178/B (ďalej len „prevádzkovateľ“) ako prevádzkovateľ, prevádzkovateľ webstránok http://horecaadvert.com a poskytovateľ svojich služieb garantuje bezpečnosť a ochranu zverených osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien.

Za účelom informovania klientov a užívateľov (ďalej jednotlivo aj „dotknutá osoba“) o spôsoboch spracúvania ich osobných údajov prevádzkovateľ vydáva toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov (ďalej len „Vyhlásenie“). Dotknutá osoba je povinná oboznámiť sa s týmto Vyhlásením, pričom prevádzkovateľ na požiadanie vydá dotknutej osobe kópiu tohto Vyhlásenia pred poskytnutím služieb alebo kedykoľvek počas poskytovania služieb.

Všetky pojmy a označenia uvedené v tomto Vyhlásení majú význam totožný s významom, ktorý im prikladajú Všeobecné obchodné podmienky prevádzkovateľa (ďalej len „V.O.P.“), dostupné na adrese [BUDE DOPLNENÉ]. Toto Vyhlásenie je súčasťou V.O.P.

1.1 Užívateľ (dotknutá osoba v zmysle GDPR) dobrovoľne a preukázateľným spôsobom poskytuje Prevádzkovateľovi osobné údaje v súlade s GDPR a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien. Prevádzkovateľ je prevádzkovateľom v zmysle článku 4, ods. 7 GDPR.

1.2 ZVEREJNENIE. Obsah Inzerátu, rozsah poskytnutých informácií a dobu zverejnenia Inzerátu určuje Klient. Zverejnenie Inzerátu na Internetovom portáli vykonáva Klient. Klient berie na vedomie a súhlasí s tým, že pri zverejnení Inzerátu ním osobne poskytnuté (v inzercii ním publikované a zverejnené) údaje vrátane osobných údajov môžu byť v súvislosti s využívaním Služieb Internetového portálu sprístupnené tretím osobám.

1.3 KATEGÓRIE ÚDAJOV – PRÁVNICKÉ OSOBY. V súvislosti s poskytovaním Služieb Klientovi, ktorý je právnickou osobou, Prevádzkovateľ spracúva najmä nasledovné údaje:    

1.3.1 INFORMÁCIE ZVEREJNENÉ V INZERCII PUBLIKOVANEJ KLIENTOM, ktoré Klient poskytuje na účel publikácie dopytu alebo ponuky vo vybraných inzertných kategóriách na Internetovom portáli: obchodné meno a právna forma, sídlo, meno a priezvisko kontaktnej osoby, telefónne a faxové číslo, emailová a internetová adresa, pracovné/funkčné zaradenie kontaktnej osoby a akékoľvek ďalšie údaje uvedené Klientom v Inzeráte a

1.3.2 INFORMÁCIE NEZVEREJŇOVANÉ V INZERCII PUBLIKOVANEJ KLIENTOM a NEPOSKYTOVANÉ TRETÍM OSOBÁM ZO STRANY PREVÁDZKOVATEĽA, ktoré Klient poskytol Prevádzkovateľovi za účelom registrácie, komunikácie a fakturácie: IČO, DIČ, IČ DPH.

1.4 KATEGÓRIE ÚDAJOV – FYZICKÉ OSOBY. V súvislosti s použitím kontaktného formulára na Internetovom portáli Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Užívateľa v rozsahu: meno, priezvisko, telefónne číslo, emailová adresa. V súvislosti s poskytovaním Služieb Klientovi, ktorý je fyzickou osobou, Prevádzkovateľ zbiera a spracúva osobné údaje Klienta:   

1.4.1 INFORMÁCIE ZVEREJNENÉ V INZERCII PUBLIKOVANEJ KLIENTOM, ktoré Klient poskytuje na účel publikácie dopytu alebo ponuky vo vybraných inzertných kategóriách na Internetovom portáli: meno, priezvisko, obchodné meno, sídlo, telefónne a faxové číslo, emailová a internetová adresa a akékoľvek ďalšie údaje uvedené Klientom v Inzeráte a

1.4.2 INFORMÁCIE NEZVEREJŇOVANÉ V INZERCII PUBLIKOVANEJ KLIENTOM a NEPOSKYTOVANÉ TRETÍM OSOBÁM ZO STRANY PREVÁDZKOVATEĽA, ktoré Klient poskytol Prevádzkovateľovi za účelom registrácie, komunikácie a fakturácie: IČO, DIČ, IČ DPH.

1.5 ÚČEL. Prevádzkovateľ poskytnuté osobné údaje spracúva najmä na účely plnenia zmlúv uzatvorených medzi Prevádzkovateľom a Klientom na základe V.O.P., na účel riadneho poskytovania a využívania služieb na Internetovom portáli a uplatňovania nárokov Prevádzkovateľa voči Klientom. Pokiaľ Klient zakúpil od Prevádzkovateľa službu a zároveň neodmietol kontaktovanie na účely priameho marketingu, Prevádzkovateľ je oprávnený osloviť Klienta emailom alebo telefonicky s ďalšou ponukou, najviac po dobu 5 rokov od posledného poskytnutia služby alebo do prijatia žiadosti Klienta o nekontaktovanie, podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr. Účelom spracúvania osobných údajov Užívateľa, ktorý využil kontaktný formulár na Internetovom portáli, je spätné kontaktovanie Užívateľa a zodpovedanie príslušného dopytu.        

1.6 Prevádzkovateľ nepožaduje ani nespracúva osobitné kategórie osobných údajov podľa článku 9 GDPR alebo osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy či priestupky podľa článku 10 GDPR. Klient nesmie v Inzeráte uvádzať takéto údaje, ani všeobecný identifikátor fyzickej osoby (rodné číslo, prípadne zahraničný ekvivalent).

1.7 PRÁVNY ZÁKLAD. Právnym základom spracúvania osobných údajov v súlade s V.O.P. je nevyhnutnosť na plnenie zmlúv uzatvorených s Klientom a na prípravu na uzatvorenie zmluvných vzťahov, ktorých zmluvnou stranou je Užívateľ ako dotknutá osoba, a oprávnený záujem Prevádzkovateľa. Právnym základom spracúvania údajov môže byť aj osobitný súhlas dotknutej osoby.   

1.8  NEVYHNUTNOSŤ A OPRÁVNENÝ ZÁUJEM. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje bez súhlasu Užívateľa vtedy, ak spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje Užívateľ ako jedna zo zmluvných strán, v predzmluvných vzťahoch s Užívateľom alebo pri rokovaní o zmene zmluvy, ktoré sa uskutočňujú na žiadosť Užívateľa; poskytnutie a spracúvanie takýchto údajov je nevyhnutné na dosiahnutie účelu a na ich spracúvanie má Prevádzkovateľ právny nárok. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje bez súhlasu Užívateľa na základe oprávneného záujmu najmä na účely (i) uplatňovania nárokov voči Klientom, pričom spracúvanie takýchto údajov je nevyhnutné na dosiahnutie účelu a na ich spracúvanie má Prevádzkovateľ právny nárok, (ii) priameho marketingu (bez právneho nároku Prevádzkovateľa), a (iii) spätného kontaktovania Užívateľa, ktorý využil kontaktný formulár na Internetovom portáli. Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa môže byť najmä záujem na uplatňovaní nárokov voči Klientovi, záujem na ponúkaní ďalších Služieb formou priameho marketingu a záujem na  zodpovedaní príslušného dopytu Užívateľa.

1.9 Užívateľ – fyzická osoba pri poskytovaní svojich osobných údajov vyhlasuje, že všetky poskytnuté údaje sú pravdivé. Za nepravdivosť osobných údajov, ktoré Užívateľ poskytol, zodpovedá Užívateľ, pričom o akejkoľvek zmene svojich osobných údajov zverených Prevádzkovateľovi je povinný Prevádzkovateľa informovať.

1.10 Rozsah spracúvaných osobných údajov je určený v bode 1.1 a 1.2  tohto Vyhlásenia vyššie. Pokiaľ Užívateľ nie je fyzickou osobou, ktorej údaje sa spracúvajú (dotknutou osobou), je povinný pred poskytnutím takýchto údajov zabezpečiť svoje oprávnenie na ich poskytnutie.   

1.11 Osobné údaje Klientov uvedené v vode 1.3.1 a 1.4.1 tohto Vyhlásenia budú sprístupnené iným Užívateľom Internetového portálu vrátane Hostí (externých Užívateľov). Klienti berú uvedené na vedomie, vyhlasujú, že sú oprávnení Prevádzkovateľovi tieto údaje na uvedený účel poskytnúť a súhlasia so sprístupnením poskytnutých osobných údajov tretím osobám uvedeným spôsobom.   

1.12 Užívateľ Internetového portálu berie na vedomie a súhlasí s tým, že ním osobne poskytnuté (v inzercií publikované) osobné údaje môžu byť v súvislosti využívaním Internetového portálu sprístupnené Užívateľom Internetového portálu ako príjemcom – tretím stranám v zmysle GDPR. Zverejnenie osobných údajov bude uskutočnené na Internetovom portáli formou reklamy alebo inzercie.

1.13 DOBA SPRACÚVANIA. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje poskytnuté Klientom  minimálne po dobu využívania Služieb Internetového portálu, najviac po dobu 5 rokov od posledného nákupu Služieb realizovaného Klientom. V súvislosti s použitím kontaktného formulára na Internetovom portáli Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Užívateľa len po dobu nevyhnutnú na odpovedanie na dopyt. Po skončení účelu spracúvania osobných údajov budú osobné údaje Užívateľa vymazané. Po skončení účelu spracúvania budú osobné údaje spracúvané výlučne na účely štatistiky, pričom osobné údaje budú anonymizované a akékoľvek údaje identifikujúce konkrétne dotknuté osoby budú zlikvidované ihneď, ako sa stanú nepotrebnými.

1.14 PRENOS ÚDAJOV. Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytnuté tretím osobám a orgánom verejnej moci v nevyhnutnom rozsahu, ak to vyžaduje plnenie zmluvy uzatvorenej medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom, alebo všeobecne záväzný právny predpis; tiež môžu byť prenesené najmä oprávneným sprostredkovateľom konajúcim v mene prevádzkovateľa, najmä ale nie výlučne obchodným zástupcom, technickým, odborným a účtovným poradcom, ktorí sú viazaní rovnakými podmienkami ochrany osobných údajov ako na základe tohto Vyhlásenia a V.O.P. Osobné údaje dotknutých osôb nebudú prenášané do tretích krajín (mimo Európskej únie).

1.15 POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY. Užívateľ má ako dotknutá osoba v súvislosti so spracúvaním svojich osobných údajov nasledovné práva; rovnaké práva má iná dotknutá osoba, ktorá nie je Užívateľom:

1.15.1 Užívateľ má právo na základe písomnej žiadosti od Prevádzkovateľa vyžadovať:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o Užívateľovi spracúvané, prístup k svojim osobným údajom a  informáciám o nich, ako aj opravu týchto údajov bez zbytočného odkladu,

b) výpis svojich osobných údajov v štrukturovanej a strojovo čitateľnej podobe, a ich prenesenie inému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné a nie je to v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi,

c) obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, najmä ak sú nesprávne alebo ak sa spracúvali nezákonne a Užívateľ požiada o obmedzenie spracúvania,

d) vymazanie svojich osobných údajov, najmä ak pominul účel ich spracúvania alebo ak sa spracúvali nezákonne, prípadne ak to vyžaduje splnenie iných zákonných povinností, ak Prevádzkovateľ nemá dôležitý oprávnený záujem ďalej tieto osobné údaje spracúvať,

e) ak sa jeho osobné údaje nespracúvajú na základe súhlasu, kedykoľvek namietať z dôvodu jeho konkrétnej osobnej situácie proti ich spracúvaniu, pričom po namietaní Prevádzkovateľ nesmie ďalej tieto údaje spracúvať, ak nepreukáže vážny oprávnený záujem ponechať si takéto údaje,

f) ak sa jeho osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu, kedykoľvek odvolať svoj súhlas rovnakým spôsobom, ako súhlas udelil; Užívateľ má vždy právo odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov zaslaním písomnej emailovej žiadosti na adresu Prevádzkovateľa: [BUDE DOPLNENÉ],

g) kedykoľvek namietať aj bez uvedenia dôvodu proti spracúvaniu svojich údajov na účely priameho marketingu, pričom po namietaní Prevádzkovateľ nesmie ďalej tieto údaje na taký účel spracúvať.

1.15.2 Žiadosti Užívateľa podľa bodu 1.15.1 vybaví Prevádzkovateľ bezplatne. Žiadosť Užívateľa Prevádzkovateľ písomne vybaví bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

1.15.3 Užívateľ pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať príslušnému dozornému orgánu, najmä Úradu na ochranu osobných údajov SR, návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov a prešetrenie nakladania s osobnými údajmi.

1.15.4 Ak Užívateľ nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak Užívateľ nežije, jeho práva, ktoré mal podľa tohto Vyhlásenia, V.O.P., GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, môže uplatniť blízka osoba.   

1.16 Prevádzkovateľ, jeho oprávnené osoby a ďalšie fyzické osoby sú viazané povinnosťou mlčanlivosti o osobných údajoch v zmysle GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Táto povinnosť mlčanlivosti neplatí, ak je to nevyhnutné na plnenie úloh súdu a orgánov činných v trestnom konaní podľa osobitného zákona, ak je to nevyhnutné z hľadiska dodržania zákona, alebo v rámci prípadných súdnych sporov či správnych konaní vedených s Prevádzkovateľom alebo proti Prevádzkovateľovi; v záujme ochrany práv Prevádzkovateľa alebo prípadných Prevádzkovateľov vzájomne technicky prepojených portálov; alebo aby za daných podmienok a okolností bola chránená osobná bezpečnosť Používateľov Služieb Prevádzkovateľa, poskytovaných v rámci Internetového portálu alebo v priamej súvislosti s Internetovým portálom, alebo tretích osôb.

1.17 Užívateľ berie na vedomie, že prijatie osobných údajov Prevádzkovateľom a ich zverejnenie podľa ustanovení V.O.P. na Internetovom portáli prebieha plne automatizovane; Prevádzkovateľ Internetového portálu nenesie akúkoľvek právnu zodpovednosť za prípadné zneužitie osobných údajov uverejnených, poskytnutých alebo sprístupnených tretím osobám alebo iným príjemcom v súvislosti s využívaním Služieb tohto Internetového portálu tretími stranami.

1.18 AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že nebude na základe poskytnutých osobných údajov automatizovaným spôsobom prijímať akékoľvek rozhodnutia dôležité pre Užívateľa. Osobné údaje nebudú ani podliehať profilovaniu na účely automatizovaného rozhodovania.

1.19. Užívateľ používaním Internetového portálu v zmysle Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES o súkromí a elektronických komunikáciách a § 55 zákona č. 351/2011  o elektronických komunikáciách berie na vedomie a súhlasí, že Prevádzkovateľ na účely analýzy efektívnosti vytvárania a prevádzkovania Internetového portálu, poskytovaní Služieb, reklamy, pri overovaní totožnosti Užívateľov na Internetovom portáli a uľahčenia poskytovania Služieb Užívateľom využíva súbory „cookies“ (ďalej ako „cookies“), ktoré sa ukladajú do elektronického zariadenia Užívateľa. Užívateľ môže súbory cookies spracovávať a o.i. ich ukladanie do svojho zariadenia zakázať. Užívateľ berie na vedomie, že zakázaním cookies môže byť funkčnosť Internetového portálu a/alebo Služieb znížená a/alebo znemožnená. Čo sú to súbory cookies je uvedené nižšie.   

1.20 ZODPOVEDNÁ OSOBA. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že neustanovil v zmysle článku 37 GDPR zodpovednú osobu.

1.21 Prevádzkovateľ ďalej informuje Klientov o skutočnosti, že aktívne využíva webovú službu Google Analytics  (službu webovej analýzy) prepojenú s funkciou User ID (Užívateľské ID), ktorú poskytuje spoločnosť Google Inc. slúžiacu pre analyzovanie používania Web portálu Klientom. Služba Google Analytics  využíva na analýzu Klientovho používania Web portálu súbory cookies ukladajúce sa do technického zariadenia Klienta. Všetky informácie získané prostredníctvom vyššie uvedenej aplikácie sú anonymné bez znázornenia plnej formy IP adresy Klientov. V nastaveniach webového prehliadača Klient môže zakázať ukladanie súborov cookies. Klient s používaním Webovej stránky a využívaním Služieb súhlasí s používaním Google Analytics  s funkciou User ID.

PREMIUM ČLENOVIA

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ. Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies. Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných. Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.