VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY 

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1 RIVIERA BRANDS, s. r. o., so sídlom Devínska cesta 2, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 962 976, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka č. 38178/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“), je prevádzkovateľom internetového portálu www.horecaadvert.com (ďalej len „Internetový portál“) a poskytovateľom  služieb súvisiacich so spracovaním počítačových údajov tzv. „On-line služieb,“ „Služieb reklamy“ a „Inzertnej činnosti“ (ďalej len ako „Služby“) poskytovaných na Internetovom portáli.

1.2 Činnosťou Prevádzkovateľa nie je sprostredkovanie zamestnania za úhradu ani vzdelanie a príprava pre trh práce v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti.

1.3 Prevádzkovateľ vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „V.O.P.“) upravujúce práva a povinnosti Prevádzkovateľa a tretích osôb pri poskytovaní a využívaní Služieb Prevádzkovateľa prostredníctvom vyššie uvedeného Internetového portálu. V.O.P. sú neoddeliteľnou súčasťou každej zmluvy uzavretej medzi Prevádzkovateľom a Klientom, a sú záväzné pre všetkých používateľov Služieb Prevádzkovateľa.

1.4 Vymedzenie pojmov na účely týchto V.O.P a vznik, zmenu a zánik právneho vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Klientom:

1.4.1 Internetový portál je webový portál www.horecaadvert.com, t. j. komplexný webový súbor zahŕňajúci hlavnú internetovú stránku a internetové podstránky, s možnosťou vytvorenia užívateľského konta (účtu) na účely využívania poskytovaných Služieb v súlade s dobrovoľným súhlasom Užívateľa Internetového portálu so V.O.P. ustanovenými Prevádzkovateľom.

1.4.2 Zameranie Internetového portálu: Poskytovanie online Služieb pre profesionálov podnikajúcich, pracujúcich alebo vzdelávajúcich sa v segmente HoReCa (oblasť hotelových služieb, služieb verejného stravovania a doplnkových služieb k hotelovým službám a ďalej len akoHoReCa“) a pre profesionálnych dodávateľov v segmente HoReCa.

1.4.3 Registrácia znamená vznik právneho vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom prostredníctvom registrovaného  elektronického („ONLINE“) konta Klienta na Internetovom portáli pod vlastným prístupovým menom (email) chráneného vlastným heslom na základe udelenia dobrovoľného súhlasu Klienta s V.O.P. ustanovenými Prevádzkovateľom, za účelom aktívneho využívania Internetového portálu Klientom.

1.4.4 Zrušenie registrácie znamená zánik právneho vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom prostredníctvom zrušenia Klientom registrovaného elektronického („ONLINE“) konta Klienta na Internetovom portáli, pričom Klient stráca oprávnenie využívať toto konto.

1.4.5 Užívateľom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá plánuje alebo využíva služby  na Internetovom portáli (ďalej len ako Užívateľ“). Užívateľom sa rozumie V.I.P. Klient (Interný Užívateľ), Premium Klient (Interný Užívateľ), Klient (Interný Užívateľ) alebo Hosť (Externý Užívateľ).

1.4.6 Klientom sa rozumie V.I.P. Klient (Interný Užívateľ), Premium Klient (Interný Užívateľ) alebo Klient (Interný Užívateľ).

1.4.7 V.I.P./PREMIUM klient (Interný Užívateľ a ďalej len akoV.I.P./PREMIUM klient“) je fyzická alebo právnická osoba, ktorá plánuje aktívne využívať alebo využíva služby poskytované Prevádzkovateľom Internetového portálu, je na tomto internetovom portáli riadne zaregistrovaná, svojou registráciou vyjadrila dobrovoľný súhlas s „V.O.P.“ ustanovenými Prevádzkovateľom. Takáto osoba je ďalej oprávnená požívať výhody poskytnuté Prevádzkovateľom, a to na základe samostatných písomných zmlúv, zmluvných dodatkov alebo dohôd medzi Prevádzkovateľom a touto osobou.

1.4.8 Klient (Interný Užívateľ a ďalej len akoKlient“) je fyzická alebo právnická osoba, ktorá plánuje aktívne využívať alebo využíva služby poskytované Prevádzkovateľom Internetového portálu, je na Internetovom portáli riadne zaregistrovaná a svojou registráciou vyjadrila táto osoba dobrovoľný súhlas s V.O.P. ustanovenými Prevádzkovateľom.

1.4.9 Hosť (Externý Užívateľ a ďalej len Hosť“) je fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva Internetový portál pasívne (prezeranie obsahovej náplne Internetového portálu) alebo plánuje využívať služby poskytované Prevádzkovateľom Internetového portálu, nie je na Internetovom portáli riadne zaregistrovaná, nevyjadrila súhlas s V.O.P. ustanovenými Prevádzkovateľom internetového portálu a z tohto dôvodu nie je oprávnená aktívne využívať Služby poskytované Prevádzkovateľom na tomto Internetovom portáli.

1.4.10 Inzerát predstavuje Klientom publikovanú ponuku/dopyt vo vybraných inzertných kategóriách na Internetovom portáli.

1.4.11 Služby predstavujú portfólio služieb, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje V.I.P. klientom, Premium klientom alebo Klientom prostredníctvom Internetového portálu.

1.4.12 Špeciálne služby: Publikovanie firemného  loga klienta na hlavnej stránke a podstránkach, eventov, reklamných bannerov, reklamných informácií a ďalších špeciálnych elektronických služieb v oblastiach inzercie a/alebo reklamy v súlade s platným cenníkom Služieb, prípadne bezplatne na základe osobitnej dohody.

1.4.13 Cenník Služieb predstavuje zoznam cien jednotlivých Služieb, poskytovaných Prevádzkovateľom na Internetovom portáli.

2. SPRACÚVANIE ÚDAJOV a OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.1 ZVEREJNENIE. Obsah Inzerátu, rozsah poskytnutých informácií a dobu zverejnenia Inzerátu určuje Klient. Zverejnenie Inzerátu na Internetovom portáli vykonáva Klient. Klient berie na vedomie a súhlasí s tým, že pri zverejnení Inzerátu ním osobne poskytnuté (v inzercii ním publikované a zverejnené) údaje vrátane osobných údajov môžu byť v súvislosti s využívaním Služieb Internetového portálu sprístupnené tretím osobám.

2.2 Inzerát nesmie obsahovať obsah uvedený v bode  3.9.2 týchto V.O.P.

2.3 Prevádzkovateľ posudzuje obsah Inzerátu a skutočnosť, či Inzerát obsahuje obsah uvedený v bode 3.9.2 týchto V.O.P podľa vlastného uváženia najmä s prihliadnutím na tieto V.O.P., platný právny poriadok, dobré mravy, obchodné zvyklosti.

2.4 V prípade, že Prevádzkovateľ v zmysle bodu 2.5 týchto V.O.P. vyhodnotí, že obsah Inzerátu je v rozpore s ustanovením 2.4 týchto V.O.P., je oprávnený podľa vlastného uváženia Inzerát odstrániť z  Internetového portálu.

2.5 Užívateľ (dotknutá osoba v zmysle GDPR) dobrovoľne a preukázateľným spôsobom poskytuje Prevádzkovateľovi osobné údaje v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (pre účely týchto V.O.P. označované ako „GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien. Prevádzkovateľ je prevádzkovateľom v zmysle článku 4, ods. 7 GDPR.

2.6 KATEGÓRIE ÚDAJOV – PRÁVNICKÉ OSOBY. V súvislosti s poskytovaním Služieb Klientovi, ktorý je právnickou osobou, Prevádzkovateľ spracúva najmä nasledovné údaje:

2.6.1 INFORMÁCIE ZVEREJNENÉ V INZERCII PUBLIKOVANEJ KLIENTOM, ktoré Klient poskytuje na účel publikácie dopytu alebo ponuky vo vybraných inzertných kategóriách na Internetovom portáli: obchodné meno a právna forma, sídlo, meno a priezvisko kontaktnej osoby, telefónne a faxové číslo, emailová a internetová adresa, pracovné/funkčné zaradenie kontaktnej osoby a akékoľvek ďalšie údaje uvedené Klientom v Inzeráte a

2.6.2 INFORMÁCIE NEZVEREJŇOVANÉ V INZERCII PUBLIKOVANEJ KLIENTOM a NEPOSKYTOVANÉ TRETÍM OSOBÁM ZO STRANY PREVÁDZKOVATEĽA, ktoré Klient poskytol Prevádzkovateľovi za účelom registrácie, komunikácie a fakturácie: IČO, DIČ, IČ DPH.

2.7 KATEGÓRIE ÚDAJOV – FYZICKÉ OSOBY. V súvislosti s použitím kontaktného formulára na Internetovom portáli Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Užívateľa v rozsahu: meno, priezvisko, telefónne číslo, emailová adresa. V súvislosti s poskytovaním Služieb Klientovi, ktorý je fyzickou osobou, Prevádzkovateľ zbiera a spracúva osobné údaje Klienta:

2.7.1 INFORMÁCIE ZVEREJNENÉ V INZERCII PUBLIKOVANEJ KLIENTOM, ktoré Klient poskytuje na účel publikácie dopytu alebo ponuky vo vybraných inzertných kategóriách na Internetovom portáli: meno, priezvisko, obchodné meno, sídlo, telefónne a faxové číslo, emailová a internetová adresa a akékoľvek ďalšie údaje uvedené Klientom v Inzeráte a

2.7.2 INFORMÁCIE NEZVEREJŇOVANÉ V INZERCII PUBLIKOVANEJ KLIENTOM a NEPOSKYTOVANÉ TRETÍM OSOBÁM ZO STRANY PREVÁDZKOVATEĽA, ktoré Klient poskytol Prevádzkovateľovi za účelom registrácie, komunikácie a fakturácie: IČO, DIČ, IČ DPH.

2.8 ÚČEL. Prevádzkovateľ poskytnuté osobné údaje spracúva najmä na účely plnenia zmlúv uzatvorených medzi Prevádzkovateľom a Klientom na základe týchto V.O.P., na účel riadneho poskytovania a využívania služieb na Internetovom portáli a uplatňovania nárokov Prevádzkovateľa voči Klientom. Pokiaľ Klient zakúpil od Prevádzkovateľa službu a zároveň neodmietol kontaktovanie na účely priameho marketingu, Prevádzkovateľ je oprávnený osloviť Klienta emailom alebo telefonicky s ďalšou ponukou, najviac po dobu 5 rokov od posledného poskytnutia služby alebo do prijatia žiadosti Klienta o nekontaktovanie, podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr. Účelom spracúvania osobných údajov Užívateľa, ktorý využil kontaktný formulár na Internetovom portáli, je spätné kontaktovanie Užívateľa a zodpovedanie príslušného dopytu.  

2.9 Prevádzkovateľ nepožaduje ani nespracúva osobitné kategórie osobných údajov podľa článku 9 GDPR alebo osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy či priestupky podľa článku 10 GDPR. Klient nesmie v Inzeráte uvádzať takéto údaje, ani všeobecný identifikátor fyzickej osoby (rodné číslo, prípadne zahraničný ekvivalent).

2.10 PRÁVNY ZÁKLAD. Právnym základom spracúvania osobných údajov v súlade s V.O.P. je nevyhnutnosť na plnenie zmlúv uzatvorených s Klientom a na prípravu na uzatvorenie zmluvných vzťahov, ktorých zmluvnou stranou je Užívateľ ako dotknutá osoba, a oprávnený záujem Prevádzkovateľa. Právnym základom spracúvania údajov môže byť aj osobitný súhlas dotknutej osoby.

2.11 NEVYHNUTNOSŤ A OPRÁVNENÝ ZÁUJEM. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje bez súhlasu Užívateľa vtedy, ak spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje Užívateľ ako jedna zo zmluvných strán, v predzmluvných vzťahoch s Užívateľom alebo pri rokovaní o zmene zmluvy, ktoré sa uskutočňujú na žiadosť Užívateľa; poskytnutie a spracúvanie takýchto údajov je nevyhnutné na dosiahnutie účelu a na ich spracúvanie má Prevádzkovateľ právny nárok. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje bez súhlasu Užívateľa na základe oprávneného záujmu najmä na účely (i) uplatňovania nárokov voči Klientom, pričom spracúvanie takýchto údajov je nevyhnutné na dosiahnutie účelu a na ich spracúvanie má Prevádzkovateľ právny nárok, (ii) priameho marketingu (bez právneho nároku Prevádzkovateľa), a (iii) spätného kontaktovania Užívateľa, ktorý využil kontaktný formulár na Internetovom portáli. Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa môže byť najmä záujem na uplatňovaní nárokov voči Klientovi, záujem na ponúkaní ďalších Služieb formou priameho marketingu a záujem na zodpovedaní príslušného dopytu Užívateľa.

2.12 Užívateľ – fyzická osoba pri poskytovaní svojich osobných údajov vyhlasuje, že všetky poskytnuté údaje sú pravdivé. Za nepravdivosť osobných údajov, ktoré Užívateľ poskytol, zodpovedá Užívateľ, pričom o akejkoľvek zmene svojich osobných údajov zverených Prevádzkovateľovi je povinný Prevádzkovateľa informovať.

2.13 Rozsah spracúvaných osobných údajov je určený v bode 2.1 a 2.2 týchto V.O.P. vyššie. Pokiaľ Užívateľ nie je fyzickou osobou, ktorej údaje sa spracúvajú (dotknutou osobou), je povinný pred poskytnutím takýchto údajov zabezpečiť svoje oprávnenie na ich poskytnutie.

2.14 Osobné údaje Klientov uvedené v vode 2.6.1 a 2.7.1 týchto V.O.P. budú sprístupnené iným Užívateľom Internetového portálu vrátane Hostí (externých Užívateľov). Klienti berú uvedené na vedomie, vyhlasujú, že sú oprávnení Prevádzkovateľovi tieto údaje na uvedený účel poskytnúť a súhlasia so sprístupnením poskytnutých osobných údajov tretím osobám uvedeným spôsobom.

2.15 Užívateľ Internetového portálu berie na vedomie a súhlasí s tým, že ním osobne poskytnuté (v inzercií publikované) osobné údaje môžu byť v súvislosti využívaním Internetového portálu sprístupnené Užívateľom Internetového portálu ako príjemcom – tretím stranám v zmysle GDPR. Zverejnenie osobných údajov bude uskutočnené na Internetovom portáli formou reklamy alebo inzercie.

2.16 DOBA SPRACÚVANIA. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje poskytnuté Klientom minimálne po dobu využívania Služieb Internetového portálu, najviac po dobu 5 rokov od posledného nákupu Služieb realizovaného Klientom. V súvislosti s použitím kontaktného formulára na Internetovom portáli Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Užívateľa len po dobu nevyhnutnú na odpovedanie na dopyt. Po skončení účelu spracúvania osobných údajov budú osobné údaje Užívateľa vymazané. Po skončení účelu spracúvania budú osobné údaje spracúvané výlučne na účely štatistiky, pričom osobné údaje budú anonymizované a akékoľvek údaje identifikujúce konkrétne dotknuté osoby budú zlikvidované ihneď, ako sa stanú nepotrebnými.

2.17 PRENOS ÚDAJOV. Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytnuté tretím osobám a orgánom verejnej moci v nevyhnutnom rozsahu, ak to vyžaduje plnenie zmluvy uzatvorenej medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom, alebo všeobecne záväzný právny predpis; tiež môžu byť prenesené najmä oprávneným sprostredkovateľom konajúcim v mene prevádzkovateľa, najmä ale nie výlučne obchodným zástupcom, technickým, odborným a účtovným poradcom, ktorí sú viazaní rovnakými podmienkami ochrany osobných údajov ako na základe týchto V.O.P. Osobné údaje dotknutých osôb nebudú prenášané do tretích krajín (mimo Európskej únie).

2.18 POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY. Užívateľ má ako dotknutá osoba v súvislosti so spracúvaním svojich osobných údajov nasledovné práva; rovnaké práva má iná dotknutá osoba, ktorá nie je Užívateľom:

2.18.1 Užívateľ má právo na základe písomnej žiadosti od Prevádzkovateľa vyžadovať:

2.18.1.1 potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o Užívateľovi spracúvané, prístup k svojim osobným údajom a  informáciám o nich, ako aj opravu týchto údajov bez zbytočného odkladu,

2.18.1.2 výpis svojich osobných údajov v štrukturovanej a strojovo čitateľnej podobe, a ich prenesenie inému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné a nie je to v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi,

2.18.1.3 obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, najmä ak sú nesprávne alebo ak sa spracúvali nezákonne a Užívateľ požiada o obmedzenie spracúvania,

2.18.1.4 vymazanie svojich osobných údajov, najmä ak pominul účel ich spracúvania alebo ak sa spracúvali nezákonne, prípadne ak to vyžaduje splnenie iných zákonných povinností, ak Prevádzkovateľ nemá dôležitý oprávnený záujem ďalej tieto osobné údaje spracúvať,

2.18.1.5 ak sa jeho osobné údaje nespracúvajú na základe súhlasu, kedykoľvek namietať z dôvodu jeho konkrétnej osobnej situácie proti ich spracúvaniu, pričom po namietaní Prevádzkovateľ nesmie ďalej tieto údaje spracúvať, ak nepreukáže vážny oprávnený záujem ponechať si takéto údaje,

2.18.1.6 ak sa jeho osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu, kedykoľvek odvolať svoj súhlas rovnakým spôsobom, ako súhlas udelil; Užívateľ má vždy právo odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov zaslaním písomnej emailovej žiadosti na adresu Prevádzkovateľa: info@horecaadvert.com

2.18.1.7 kedykoľvek namietať aj bez uvedenia dôvodu proti spracúvaniu svojich údajov na účely priameho marketingu, pričom po namietaní Prevádzkovateľ nesmie ďalej tieto údaje na taký účel spracúvať.

2.18.2 Žiadosti Užívateľa podľa bodu 2.18.1 vybaví Prevádzkovateľ bezplatne. Žiadosť Užívateľa Prevádzkovateľ písomne vybaví bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

2.18.3 Užívateľ pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať príslušnému dozornému orgánu, najmä Úradu na ochranu osobných údajov SR, návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov a prešetrenie nakladania s osobnými údajmi.

2.18.4 Ak Užívateľ nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak Užívateľ nežije, jeho práva, ktoré mal podľa týchto V.O.P., GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, môže uplatniť blízka osoba.

2.19 Prevádzkovateľ, jeho oprávnené osoby a ďalšie fyzické osoby sú viazané povinnosťou mlčanlivosti o osobných údajoch v zmysle GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Táto povinnosť mlčanlivosti neplatí, ak je to nevyhnutné na plnenie úloh súdu a orgánov činných v trestnom konaní podľa osobitného zákona, ak je to nevyhnutné z hľadiska dodržania zákona, alebo v rámci prípadných súdnych sporov či správnych konaní vedených s Prevádzkovateľom alebo proti Prevádzkovateľovi; v záujme ochrany práv Prevádzkovateľa alebo prípadných Prevádzkovateľov vzájomne technicky prepojených portálov; alebo aby za daných podmienok a okolností bola chránená osobná bezpečnosť Používateľov Služieb Prevádzkovateľa, poskytovaných v rámci Internetového portálu alebo v priamej súvislosti s Internetovým portálom, alebo tretích osôb.

2.20 Užívateľ berie na vedomie, že prijatie osobných údajov Prevádzkovateľom a ich zverejnenie podľa ustanovení týchto V.O.P. na Internetovom portáli prebieha plne automatizovane; Prevádzkovateľ Internetového portálu nenesie akúkoľvek právnu zodpovednosť za prípadné zneužitie osobných údajov uverejnených, poskytnutých alebo sprístupnených tretím osobám alebo iným príjemcom v súvislosti s využívaním Služieb tohto Internetového portálu tretími stranami.

2.21 AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že nebude na základe poskytnutých osobných údajov automatizovaným spôsobom prijímať akékoľvek rozhodnutia dôležité pre Užívateľa. Osobné údaje nebudú ani podliehať profilovaniu na účely automatizovaného rozhodovania.

2.22 Užívateľ používaním Internetového portálu v zmysle Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES o súkromí a elektronických komunikáciách a § 55 zákona č. 351/2011 o elektronických komunikáciách berie na vedomie a súhlasí, že Prevádzkovateľ na účely analýzy efektívnosti vytvárania a prevádzkovania Internetového portálu, poskytovaní Služieb, reklamy, pri overovaní totožnosti Užívateľov na Internetovom portáli a uľahčenia poskytovania Služieb Užívateľom využíva súbory „cookies“ (ďalej ako „cookies“), ktoré sa ukladajú do elektronického zariadenia Užívateľa. Užívateľ môže súbory cookies spracovávať a o.i. ich ukladanie do svojho zariadenia zakázať. Užívateľ berie na vedomie, že zakázaním cookies môže byť funkčnosť Internetového portálu a/alebo Služieb znížená a/alebo znemožnená. Čo sú to súbory cookies je uvedené nižšie.
2.23 ZODPOVEDNÁ OSOBA. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že neustanovil v zmysle článku 37 GDPR zodpovednú osobu.

2.24 COOKIES.

Súbory cookie
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie Internetového portálu Prevádzkovateľ niekedy na zariadení Užívateľa vytvára malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

Čo sú súbory cookie?
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý Internetový portál ukladá v technickom zariadení ( napr. počítač, tablet, mobilný telefón a pod., ďalej len ako „Technické zariadenie“)  Užívateľa pri prehliadaní Internetového portálu. Vďaka tomuto súboru si Internetový portál na určitý čas uchováva informácie o krokoch a preferenciách Užívateľa (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve Internetového portálu alebo jeho prehliadaní nemusí Užívateľ opätovne uvádzať. Prevádzkovateľ pomocou cookies súborov skúma účinnosť Internetového portálu. Cookies vo všeobecnosti nemajú žiadne informácie slúžiace na identifikáciu jednotlivých osôb, ale namiesto toho slúžia a sú využívané na identifikáciu internetového prehliadača nainštalovaného na konkrétnom technickom zariadení. Cookies môžu byť dočasné alebo trvalé, ktoré ostávajú v technickom zariadení Klienta aj po zatvorení internetového prehliadača po dobu uvedenú v cookies. Tieto trvalé cookies môžu byť kontrolované pri každej návšteve Internetového portálu. Informácie zhromažďované prostredníctvom Internetového portálu zahŕňajú: konkrétny typ internetového prehliadača, internetovú adresu z ktorej si sa Klient pripojil na Internetový portál, operačný  systém Technického zariadenia a IP adresu. Pre zobrazovanie relevantnejších reklám sú niektoré cookies stanovené reklamným systémom tretích strán, ako je Google Adsense. Toto je možné vypnúť v účte Google. Technické zariadenie je možné nastaviť tak, aby cookies odmietal, aj keď v takom prípade je možné, že niektoré funkcie Internetového portálu nebudú funkčné.

Ako používa Internetový portál súbory cookie?
Internetový portál a jeho súčasti používajú súbory cookies na zapamätanie si nastavení Užívateľov, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom Užívateľov a pre nevyhnutnú funkcionalitu súčastí Internetového portálu.

Ako kontrolovať súbory cookie
Súbory cookie môže Užívateľ kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia. Užívateľ môže vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov je možné nastaviť tak, aby bolo znemožnené ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne bude potrebné pri každej návšteve Internetového portálu manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcionalita nemusia správne fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookie
Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení.

2.22 Prevádzkovateľ ďalej informuje Klientov o skutočnosti, že aktívne využíva webovú službu Google Analytics  (službu webovej analýzy) prepojenú s funkciou User ID (Užívateľské ID), ktorú poskytuje spoločnosť Google Inc. slúžiacu pre analyzovanie používania Web portálu Klientom. Služba Google Analytics  využíva na analýzu Klientovho používania Web portálu súbory cookies ukladajúce sa do technického zariadenia Klienta. Všetky informácie získané prostredníctvom vyššie uvedenej aplikácie sú anonymné bez znázornenia plnej formy IP adresy Klientov. V nastaveniach webového prehliadača Klient môže zakázať ukladanie súborov cookies. Klient s používaním Webovej stránky a využívaním Služieb súhlasí s používaním Google Analytics  s funkciou User ID.

3. VZNIK, ZMENA A ZÁNIK PRÁVNYCH VZŤAHOV

3.1 Právny vzťah medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom vzniká momentom Registrácie Užívateľa. Pri Registrácii Užívateľ poskytuje Prevádzkovateľovi nasledovné údaje (NEZVEREJNENÉ TRETÍM STRANÁM)

3.1.1 OBCHODNÉ MENO SPOLOČNOSTI / OBCHODNÉ MENO ALEBO MENO A PRIEZVISKO UŽÍVATEĽA:

3.1.2 ADRESA SÍDLA SPOLOČNOSTI / MIESTA PODNIKANIA UŽÍVATEĽA / FAKTURAČNÁ ADRESA: ulica, číslo, PSČ, mesto/obec, krajina

3.1.3 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE SPOLOČNOSTI / UŽÍVATEĽA: IČO, DIČ, IČ DPH

3.1.4 KONTAKTNÉ ÚDAJE: Titul, Meno a Priezvisko kontaktnej osoby (Štatutára / Zástupcu spoločnosti / Užívateľa) tel., fax, email

3.2 Pri registrácii Užívateľ udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov.

3.3 Právny vzťah medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom zaniká momentom zrušenia Registrácie Užívateľom.

3.4 Zmluvný vzťah medzi Prevádzkovateľom a Klientom, predmetom ktorého je záväzok Poskytovateľa poskytovať Klientovi Služby a záväzok Klienta za poskytnuté Služby zaplatiť, vzniká uzavretím zmluvy. Návrh na uzavretie zmluvy Klient zasiela Prevádzkovateľovi prostredníctvom konta Klienta na Internetovom Portáli. Pri zaslaní návrhu na uzavretie zmluvy Klient poskytuje Prevádzkovateľovi nasledovné údaje:

3.4.1 OBCHODNÉ MENO SPOLOČNOSTI / OBCHODNÉ MENO KLIENTA

3.4.2 ADRESA SÍDLA SPOLOČNOSTI / MIESTA PODNIKANIA KLIENTA / FAKTURAČNÁ ADRESA: ulica, číslo, PSČ, mesto/obec, krajina

3.4.3 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE SPOLOČNOSTI / KLIENTA: IČO, DIČ, IČ DPH

3.4.4 KONTAKTNÉ ÚDAJE: Titul, Meno a Priezvisko kontaktnej osoby (Štatutára / Zástupcu spoločnosti / Klienta), tel., fax, email

3.4.5 Druh Služby, ktorá bude predmetom zmluvy.

3.5 Zmluva je uzavretá okamihom prijatia návrhu Klienta Prevádzkovateľom. Za prijatie návrhu na uzavretie zmluvy sa považuje aj také konanie Prevádzkovateľa, z ktorého možno vyvodiť jeho súhlas, najmä, nie však výlučne poskytnutie Služby. O prijatí návrhu Klienta ho Prevádzkovateľ bude notifikovať správou doručenou na konto Klienta na Internetovom Portáli.

3.6 Uzavretú zmluvu možno meniť dohodou zmluvných strán.

3.7 Uzavretá zmluva zaniká písomnou dohodou zmluvných strán o zániku zmluvy, odstúpením zo strany Prevádzkovateľa alebo z iných zákonom ustanovených dôvodov.

3.8 V prípade zmluvy uzavretej na dobu neurčitú je každá zmluvná strana oprávnená zmluvu vypovedať bez uvedenia dôvodu s trojmesačnou výpovednou dobou, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená opačnej zmluvnej strane.

3.9 Prevádzkovateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť najmä v nasledujúcich prípadoch:

3.9.1 Klient je v omeškaní s uhradením ceny za Služby o viac ako 30 dní od dátumu splatnosti ceny za Služby,

3.9.2 Klient využíva Služby a Internetový portál na zverejňovanie, prezentáciu a inzerovanie:

3.9.2.1 obsahu v rozpore s dobrými mravmi, právnym poriadkom alebo vzbudzujúcim verejné pohoršenie vrátane vulgarizmov, pornografického alebo erotického obsahu, diskriminačného alebo hanlivého obsahu,

3.9.2.2 nepravdivého, klamlivého, zavádzajúceho obsahu alebo obsahu spôsobilého uviesť iných Užívateľov do omylu,

3.9.2.3 obsahu spôsobilého poškodiť alebo znížiť dobrú povesť Prevádzkovateľa, Užívateľa alebo tretej osoby alebo obsahu schopného spôsobiť zásah do práva na ochranu osobnosti Užívateľa alebo tretej osoby,

3.9.2.4 obsahu na iný účel, ako na ktorý je Internetový portál určený.

3.9.3 Klient zneužíva obsah a údaje na Internetovom portáli na iný účel, ako na ktorý sú tento obsah a údaje určené,

3.9.4 Klient zneužíva Služby alebo  Internetový portál na iný účel, ako na ktorý sú Služby či Internetový portál určené,

3.9.5 Klient využíva Služby alebo Internetový portál spôsobom spôsobilým poškodiť, znížiť alebo zhoršiť úroveň, kvalitu alebo povesť Služieb alebo Internetového portálu.

3.10 V prípadoch, kedy je Prevádzkovateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť, je zároveň oprávnený podľa vlastného zváženia Klientov obsah na Internetový portál neumiestniť alebo už umiestnený Klientov obsah z Internetového portálu odstrániť.

OSOBITNÉ USTANOVENIA VO VZŤAHU KU KLIENTOVI, KTORÝ JE SPOTREBITEĽOM:

3.11 Prevádzkovateľ neposkytuje svoje Služby fyzickým osobám bez oprávnenia na podnikanie (spotrebiteľom). Klient súhlasom s týmito V.O.P. vyhlasuje, že nie je možné ho považovať za spotrebiteľa v zmysle platného právneho poriadku v SR a využíva Služby zásadne v súvislosti s výkonom svojej podnikateľskej činnosti.

3.12 V prípade, že sa toto vyhlásenie Klienta uvedené v ustanovení bodu 3.11 vyššie preukáže ako nepravdivé alebo dôjde v priebehu poskytovania Služieb k takej zmene, ktorá by umožnila kvalifikácii Klienta ako spotrebiteľa, zmluvný vzťah založený medzi Klientom a Prevádzkovateľom končí a Prevádzkovateľ je oprávnený okamžite ukončiť poskytovanie Služieb, čo sa považuje pre účely týchto V.O.P. za prípad, kedy je oprávnený Prevádzkovateľ oprávnený od zmluvy založenej medzi ním a Klientom odstúpiť. Poskytovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu spôsobenú Klientovi priamo alebo nepriamo v súvislosti s prerušením poskytovania Služieb a prístupu k Internetovému portálu v prípadoch uvedených v bode 3.11.

DORUČOVANIE

3.13 Pokiaľ nie je v týchto V.O.P. uvedené inak, všetky oznámenia, vyhlásenia, žiadosti, výzvy, uplatnenia a iné úkony v súvislosti s týmito V.O.P., zmluvami vznikajúcimi na základe týchto V.O.P.  a ich plnením (ďalej len „Písomnosť“), musia byť urobené v písomnej forme a musia byť doručené na adresu sídla Prevádzkovateľa (ak je adresátom Prevádzkovateľ) alebo adresu uvedenú Klientom pri registrácii (ak je adresátom Klient) alebo v súlade s ustanoveniami o doručovaní správ elektronickej pošty nižšie. Za písomnú formu Písomnosti sa považuje aj forma digitálneho alebo elektronického dokumentu vo všeobecne akceptovanom formáte ako .pdf a/alebo .doc
Na účely tohto bodu 3.13 sa zmluvnou stranou rozumie Prevádzkovateľ alebo Klient.

Písomnosť sa považuje za doručenú za nasledovných podmienok:

v prípade osobného doručovania odovzdaním Písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti za zmluvnú stranu (za účelom predchádzania nedorozumeniam sa pre účely tejto zmluvy za takúto osobu považuje člen štatutárneho orgánu zmluvnej strany, jej splnomocnenec alebo prokurista) a podpisom takej osoby na doručenke alebo kópii doručovanej Písomnosti, alebo odmietnutím prevzatia Písomnosti takou osobou;

v prípade doručovania prostredníctvom doručovateľa doručením na adresu zmluvnej strany a v prípade doporučenej zásielky odovzdaním Písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto stranu a podpisom takej osoby na doručenke;

v prípade doručovania elektronickou poštou sa Písomnosť považuje za doručenú pokiaľ bola preukázateľne odoslaná z ktorejkoľvek emailovej adresy/emailových adries Klienta uvedenej/uvedených pri registrácii na emailovú adresu/emailové Prevádzkovateľa horecaadvert@horecaadvert.com alebo vice versa.

4. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

4.1 Užívateľ berie na vedomie, že prijatie Inzerátu Prevádzkovateľom a jeho zverejnenie podľa ustanovení týchto V.O.P. na Internetovom portáli, prípadne zverejňovanie iných informácií Užívateľom na Internetovom portáli prebieha plne automatizovane a Prevádzkovateľ obsahovo nekontroluje, ani nemôže pred publikovaním kontrolovať všetky Inzeráty a iné publikované informácie; zodpovednosť za obsah zverejneného Inzerátu alebo iných publikovaných informácií preto nesie výlučne Užívateľ, ktorý prostredníctvom Internetového portálu požiadavku na zverejnenie Inzerátu či iných informácií zadal.

4.2 Ak obsah Inzerátu zverejneného Klientom porušuje tieto V.O.P., pravidlá používania Internetového portálu zverejnené Prevádzkovateľom na Internetovom portáli alebo bežné právne, etické a/alebo morálne štandardy, Prevádzkovateľovi vzniká plné právo takýto Inzerát zablokovať a/alebo vymazať, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia Klienta.

4.3 Prevádzkovateľ Internetového portálu nie je nositeľom akejkoľvek zodpovedností za obsahovú stránku Služieb poskytovaných (uverejnených) na Internetovom portáli, za grafické znázornenie (fotografie, grafika, logá) a iné výsledky tvorivej duševnej činnosti, za ich gramatickú správnosť alebo za pravdivosť, hodnovernosť a aktuálnosť uverejneného obsahu inzercie a reklamy a to vrátane vložených textov a príloh. Prevádzkovateľ Internetového portálu nie je nositeľom akejkoľvek zodpovedností za pravdivosť, hodnovernosť a aktuálnosť údajov na Internetovom Portáli.  

4.4 Prevádzkovateľ Internetového portálu nie je nositeľom akejkoľvek zodpovednosti za porušenie akýchkoľvek práv tretích osôb a za akékoľvek škody spôsobené využitím Služieb uverejnených prostredníctvom Internetového portálu.

4.5 Prevádzkovateľ Internetového portálu nie je nositeľom akejkoľvek zodpovednosti za činnosť Užívateľov Internetového portálu alebo za spôsob, akým Užívatelia Internetový portál využívajú.

4.6 Prevádzkovateľ Internetového portálu nie je nositeľom akejkoľvek zodpovednosti za prípadné zneužitie Internetového portálu Užívateľmi alebo tretími osobami.

4.7 Prevádzkovateľ Internetového portálu nie je nositeľom akejkoľvek zodpovednosti za akékoľvek škody, ktoré by vznikli Užívateľom Internetového portálu alebo tretím osobám, a to priamo, nepriamo alebo náhodne v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním Internetového portálu, vrátane strát na zisku (ušlý zisk) alebo akýchkoľvek dát (údajov).

4.8 Prevádzkovateľ Internetového portálu nie je nositeľom akejkoľvek zodpovednosti za akékoľvek škody, ktoré by vznikli Užívateľom alebo tretím osobám v dôsledku nemožnosti využívania všetkých služieb Internetového portálu a to v priamej alebo v nepriamej súvislosti s takouto skutočnosťou.

4.9 Prevádzkovateľ Internetového portálu nie je nositeľom akejkoľvek zodpovednosti za prerušenie nepretržitej prevádzky Internetového portálu z objektívnych technických príčin, za narušenie technickej bezpečnosti  alebo nepretržitej prevádzky Internetového portálu Užívateľmi alebo tretími stranami.

4.10 Prevádzkovateľ Internetového portálu nie je nositeľom akejkoľvek zodpovednosti za akékoľvek zneužitie prihlasovacích údajov Užívateľa Internetového portálu (meno a heslo) alebo osobných údajov neoprávnenou osobou alebo tretími osobami a tiež nie je nositeľom žiadnej právnej  zodpovednosti za akékoľvek následné škody a prípadné nároky tretích strán spôsobených v dôsledku takéhoto zneužitia prihlasovacích údajov.

4.11 Užívateľ je povinný údaje, ku ktorým má na Internetovom portáli prístup, chrániť pred akýmkoľvek zneužitím, zverejnením alebo sprístupnením tretej osobe. V prípade porušenia tejto povinnosti Užívateľ nesie zodpovednosť za všetku škodu spôsobenú porušením tejto povinnosti. V prípade uplatnenia akýchkoľvek nárokov voči Prevádzkovateľovi treťou osobou pre porušenie povinností Užívateľa je Užívateľ povinný tieto nároky tretích osôb uspokojiť a Prevádzkovateľovi nahradiť všetku škodu, ktorá Prevádzkovateľovi pri takom uplatnení nároku treťou osobou vznikla.

4.12 Prevádzkovateľ Internetového portálu nie je nositeľom akejkoľvek právnej zodpovednosti za obsah vzťahov,  za práva a povinnosti vzniknuté medzi Užívateľmi navzájom alebo medzi Užívateľmi a tretími osobami.

5. CENNÍK

5.1 Cena za Služby je určená podľa platného cenníka umiestneného na Internetovom portáli.

5.2 V prípade omeškania Klienta s úhradou ceny včas má Prevádzkovateľ právo na úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania. Prevádzkovateľ má zároveň právo pozastaviť ďalšie poskytovanie Služieb.

6. REKLAMÁCIE

6.1 V prípade výskytu vád na poskytnutých Službách má Klient právo vadu u Prevádzkovateľa reklamovať.

6.2 Za vadu Služby sa považuje nefunkčnosť Služby po dobu viac ako 72 hodín. Za vadu Služby sa nepovažuje jej nedostupnosť pre nefunkčnosť internetového spojenia Klienta alebo pre inú skutočnosť, za ktorú Prevádzkovateľ nezodpovedá.

6.3 Vadu Služby je potrebné uplatniť najneskôr do 3 dní odo dňa, kedy Klient vadu zistil alebo mohol zistiť.

6.4 Reklamáciu je Klient oprávnený uplatniť písomne doručením písomného oznámenia Prevádzkovateľovi na adresu sídla Prevádzkovateľa, emailom na adresu Prevádzkovateľa: info@horecaadvert.com alebo prostredníctvom jeho konta na Internetovom portáli.

6.5 Prevádzkovateľ reklamáciu vybaví do  30 dní odo dňa jej uplatnenia. V prípade odstrániteľnej vady Prevádzkovateľ vadu odstráni. Ak odstránenie vady nie je možné, ale vada nebráni užívaniu Služby, môžu sa zmluvné strany dohodnúť na primeranej zľave z ceny Služby. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni riadnemu užívaniu Služby, má Klient právo od zmluvy odstúpiť.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1 Právne vzťahy medzi Užívateľmi a Prevádzkovateľom vyplývajúce z poskytovania Služieb sa spravujú platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

7.2 Odchylné dojednania v zmluve majú prednosť pred znením týchto V.O.P.

7.3 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto V.O.P. zmeniť, doplniť alebo upraviť. Nové znenie V.O.P. bude Prevádzkovateľom zverejnené na Internetovom portáli.

7.4 Prevádzkovateľ a Klient sú oprávnení kedykoľvek si dojednať odlišné podmienky, napríklad pre Premium klientov.

7.5 Na riešenie súdnych sporov sú príslušné súdy v SR podľa príslušných ustanovení o miestnej a vecnej príslušnosti.

7.6 Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01. apríla 2019

7.7 Prevádzkovateľ je oprávnený tieto V.O.P. kedykoľvek podľa vlastného uváženia zmeniť, avšak je povinný v predstihu aspoň 15 dní (ďalej ako „doba do účinnosti nového znenia V.O.P.“) pred nadobudnutím účinnosti nového znenia V.O.P. upovedomiť Klientov o takejto zmene, pričom sú Klienti počas doby do účinnosti nového znenia V.O.P. oprávnení odstúpiť od zmluvného vzťahu založeného medzi Klientom a Prevádzkovateľom používaním Internetového portálu a spravovaného týmito V.O.P. V prípade, že Klient nevyjadrí počas doby do účinnosti nového znenia V.O.P. svoju vôľu odstúpiť od zmluvného vzťahu založeného medzi Klientom a Prevádzkovateľom používaním Internetového portálu a spravovaného týmito V.O.P. v písomnej forme, má sa za to, že Klient prejavil (konkludentne) svoj súhlas s novým znením V.O.P. a je ním viazaný.

7.8 Užívateľ, ktorý nie je Klientom používaním Internetového portálu vyjadruje svoj súhlas s týmito V.O.P.

7.9 Nadpisy uvedené v týchto V.O.P. slúžia výlučne na lepšiu orientáciu a prehľadnosť textu, nadpisy uvedené v tomto texte preto nezakladajú, nerušia a ani nemenia žiadne práva a povinnosti a nie je ich možné použiť ani pri procese interpretácie tohto textu.
 
BRATISLAVA, dňa 01. apríla 2021

RIVIERA BRANDS, s. r. o.
JUDr. Otto Horvát, konateľ


PREMIUM ČLENOVIA

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ. Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies. Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných. Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.